Лекции по Икономика

14. Отчитане на финансовия резултат

Финансовият резултат е синтетичен показател за ефективността на банковата дейност. Установява се чрез сравняване на получените приходи с направените разходи през отчетния период. Резултатът може да бъде отрицателен (загуба) или положителен (печалба). Той намира счетоводен израз в активно-пасивната счетоводна сметка 1230 Печалби и загуби от текущата година. Дебитното салдо по сметката дава информация за размера на отрицателния резултат (загубата), а кредитното салдо – за положителния резултат (печалбата). В най-общ вид счетоводните записвания, които се правят в края на годината по сметката на печалбите и загубите на банката, могат да се илюстрират чрез следната схема: (Схемата показва групите сметки и отделни сметки, откъдето се пренасят данните по дебита и кредита на финансово-резултатната сметка). При положение, че по сметката се формира кредитен остатък (печалба), от него следва да се заделят суми за образуване на задължителните специални резерви (законовите провизии) на банката. Това се изисква от Закона за банките и кредитното дело (чл.26), според който „за покриване на безнадеждни и съмнителни вземания баните заделят средства от печалбата си преди облагането й с дължимите данъци за специални резерви“. Размерите на провизиите се определят по специална наредба на БНБ. За отчитане на отчислените от печалбата преди облагане суми за образуване на законови провизии се съставя счетоводна статия: Д-т сметка 1230 Печалби и загуби от текущата година/ К-т сметка 1111 Провизии от несъбираеми и трудносъбираеми кредити и други вземания в левове; К-т сметка 1112 Провизии по несъбираеми и трудносъбираеми кредити и други вземания във валута; К-т сметка 1113 Провизии за преоценка на валутни ценности. След заделяне на сумите за образуване на законови провизии по кредита на сметката за печалбите и загубите остава печалбата, от която се изплащат дължимите данъци. За определяне размерите на данъците е необходимо да се намери облагаемата печалба, която е база за прилагане на данъчните ставки (проценти). Това се постига по пътя на данъчното преобразуване на финансовия резултат. Начислените дължими данъци (независимо дали са платени или не) се отразяват като суми, с които се намалява отчетната печалба. За целта се съставя статията: Д-т сметка 1230 Печалби и загуби от текущата година/ К-т сметка 4520 Разчети за данък върху печалбата; Остатъкът по кредита на сметка 1230 Печалби и загуби, който се получава след начисляване на дължимите данъци представлява годишната печалба на банката. Тя има нетен (чист) размер, т.е. не включва данъците. Същият размер се установява в Отчета за приходите и разходите като годишен финансов резултат на банката. Той се показва в пасива на счетоводния баланс на банката към 31 декември като печалба за текущата година. Дебитното салдо по сметката за печалбите и загубите, означава загуба от дейността на банката. Загубата може да се покрие за сметка на резервите, допълнителния (запасния) капитал и основния капитал на банката, но само в строго съответствие с нормативната уредба на съответния източник. Операцията се извършва през последния ден на текущата година като се дебитират сметки от подгрупи 101 Основен капитал и 102 Допълнителен (запасен) капитал и група 11 Резерви и се кредитира смета 1230 Печалби и загуби за текущата година. Непокритата загуба се посочва в актива на счетоводния баланс на банката като загуба от текущата година.