Лекции по Икономика

13. Отчитане на приходите

Финансовите приходи включват: получените лихви от активни банкови операции и забава на плащанията, дивиденти и други приходи от дялово участие; положителни разлики от операции с движими ценности; положителни курсови разлики от валутни операции и от преоценка на парични средства, вземания и задължения във валута; получени комисионни и порто. Отчитането на приходите на банката е организирано, според техния състав и значение, в съответни групи от счетоводни сметки. Широкият състав на финансовите приходи обуславят използването на сравнително разгъната схема за отчитането им чрез подгрупи и сметки в група 72 Финансови приходи. В групата най-висок относителен дял заемат приходите от лихви. Те се отчитат по видове чрез отделни сметки в подгрупа 721 Приходи от лихви. Получените за отчетния период лихви в левове и валута по предоставени кредити и депозити се отчитат съответно чрез сметка 7211 Приходи от лихви по представени кредити и депозити във валута. Сметките се кредитират с получените приходи от лихви срещу дебитиране на сметки от групите 16 Приети срочни депозити, 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута. При положение, че лихвите се капитализират чрез добавяне към размера на вземането по заемите, те се отчитат като финансови приходи, само ако се очаква да бъдат получени в рамките на отчетния период. В такива случаи се дебитират сметки за предоставени заеми, например сметки от групи 22 Финансови дълготрайни активи 53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия и т.н. и се кредитират сметка 7211 Приходи от лихви по предоставени кредити и депозити в левове или сметка 7212 Приходи от лихви по предоставени кредити и депозити във валута. Когато лихвите се капитализират като очаквани постъпления през следващи отчетни периоди, правилно е те да бъдат отчетени по кредита на сметка 7040 Приходи за бъдещи периоди. Освен тома вместо сметка за заемите се дебитира сметка 4594 Разни разчети с клиенти. При получаване на лихвите се дебитира сметка за парични средства и се кредитира сметката за разчети с клиенти. След това се съставя счетоводна статия за трансформиране на приходите за бъдещи периоди във финансови приходи от лихви за текущата година.Съществено значение за банката имат приходите от валутни операции. Те се реализират под формата на печалба от арбитражни валутни операции и положителна курсова разлика при преоценка на чуждестранните валути по централния курс на БНБ. Печалбата от валутен арбитраж се получава, когато банката купува една или няколко валути срещу друга в единен валутен пазар и по единни валутни курсове и същите се продават на друг валутен пазар по други валутни курсове. Освен това могат да се реализират печалби и от срочни валутни операции като суич, суап, покупки и продажби на валута и т.н. Отчитането на посочените приходи се осъществява чрез отделни сметки в група 724 Приходи от валутни операции. Приходите от арбитражни и срочни валутни операции се отразяват по кредита на смета 7241 Положителни курсови разлики по валутни операции срещу дебитиране на сметки, отразяващи парични средства в левове и валута и други финансови средства във валута, например сметки от групите 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, подгрупите 501 Каса в левове, 502 Каса във валута, 503 Разплащателни сметки в левове, 504 Разплащателни сметки във валута, сметка 5112 Акции по сметки при брюкери и в оборотни портфейли във валута, сметка 5182 Полици и търговски ценни книги на местни лица във валута и т.н. В банката сметките, по които се отчитат парични средства, вземания и задължения, се преоценяват ежедневно по централния курс на съответната валута, котиран от БНБ. Приходите, получени от положителни разлики при преоценката, се отчитат по кредита на сметка 7242 Положителни разлики от преоценка на парични средства, вземания и задължения във валута и като се дебитират сметки, които изразяват наличие на средства или задължения във валута, например сметки от подгрупите 502 Каса във валута, 504 Разплащателни сметки във валута, 162 Приети срочни депозити във валута, 181 Разплащателни сметки във валута и т.н. Част от нетната положителна курсова разлика от преоценка на парични средства, вземания и задължения във валута може да се използва за набиране на провизии за покриване на бъдещи отрицателни разлики от преоценка на валутни ценности. Тогава се съставя счетоводна статия: Д-т сметка 7242 Положителни разлики от преоценка на Парични средства, вземания и задължения във валута/ К-т сметка 1113 Провизии за преоценка на валутни ценности. По-важните други финансови приходи, които банката реализира са получените комисионни и порто. Те се отчитат чрез отделни сметки от подгрупа 729 Други финансови приходи. Това са сметка 7291 Получени комисионни в левове, сметка 7292 Получени комисионни във валута и сметка 7293 Получено порто. Сметките се кредитират с получените приходи, комисионни и порто срещу дебитиране на сметки за парични средства, например сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута и подгрупи 501 Каса в левове, 502 Каса във валута, 503 Разплащателни сметки в левове, 504 Разплащателни сметки във валута. Финансовите приходи се включват във финансовия резултат на банката. За тази цел в края на годината всички сметки от група 72 Финансови приходи се приключват като се дебитират и се кредитира сметка 1230 Печалби и загуби от текущата година. Постъпленията в банката от продажба на някои видове услуги се отчитат по сметка 7030 Постъпления от продажба на услуги. Получените постъпления се отразяват в кредита на сметката по продажната цена на услугите срещу дебитиране на сметки за парични средства, например сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута и от подгрупите 501 Каса в левове, 503 Разплащателни сметки в левове, 504 Разплащателни сметки във валута и т.н. Когато в продажната цена на услугите е включен данък върху оборота (данък върху добавената стойност) за начисляване на дължимия данък се съставя статията: Д-т сметка 7030 Постъпления от продажба на услуги/ К-т сметка 4530 Разчети за ДДС. Разходите за създаване на услугите се отчитат по сметките от група 60 Разходи по икономически елементи. Особеното за банките в случая е, че разходите по икономически елементи не се отразяват по дебита на сметката за постъпления от продажби на услуги, а както се отбеляза вече, те се отнасят директно върху финансовия резултат на банката. Това от своя страна означава, че в края на годината сметка 7030 Постъпления от продажби на услуги ще се приключи като се дебитира с нетния размер на постъпленията (без данъка върху оборота, респективно върху добавената стойност) срещу кредитиране на сметка 1230 Печалби и загуби от текущата година.