Лекции по Икономика

12. Отчитане на разходите

Разходите на банките се отчитат чрез отделни сметки, систематизирани в определени групи. Използват се сметките от групите: 60 Разходи по икономически елементи, 62 Финансови разходи и 66 Извънредни разходи. В банките сметките за отчитане разходите по функционално предназначение (сметки от група 61 Разходи за дейността) не се използват. Причината за това е обстоятелството, че банката няма незавършено производство и основно значение имат финансовите разходи. Информация за разходите по икономически елементи се създава по дебита на отделни сметки за отразяване намаление на активи или възникване на разчети. В края на годината натрупаните обороти по сметките за разходите, без да минават през други сметки, се отразяват направо в сметката за печалбите и загубите. Финансовите и извънредните разходи се отчитат чрез отделни сметки от посочените групи, без да се записват преди това по сметките за разходите по икономически елементи. При това положение в банката всички сметки за разходите директно се отнасят във финансовия резултат на отчетния период. Сметките за разходите се водят в левове. Когато се извършва разход в чуждестранна валута, същият се отчита в левове по централния курс на БНБ за деня. В група 60 Разходи по икономически елементи са включени следните сметки: С/ка 6010 Разходи за материали; С/ка 6020 Разходи за външни услуги; С/ка 6030 Разходи за амортизация; С/ка 6040 Разходи за заплати; С/ка 6050 Разходи за социални осигуровки и надбавки; С/ка 6090 Други разходи. Разходите за материали се отчитат по едноименната счетоводна сметка 6010 Разходи за материали. В банката обикновено това са разходи за канцеларски материали, електроенергия, горива резервни части, вода, материални разходи за емисия на ценни книги и парични знаци и др. Материалните разходи могат да се отчитат в по-конкретен план чрез разкриване на допълнителен шифър и водене на отделни синтетични сметки както и чрез системи от аналитични сметки към сметка 6010 Разходи за материали. Характерно за банките е, че по принцип материалите се признават и отчитат като разходи още в момента на тяхното отчитане срещу дебитиране на сметка 6010 Разходи за материали, обикновено се кредитират сметки за отразяване на плащането, например сметки от подгрупи 171 Разплащателни сметки в левове, 181 Разплащателни сметки във валута, 422 Подотчетни лица, 501 каса в левове, 502 Каса във валута, 503 Разплащателни сметки в левове, 504 Разплащателни сметки във валута. Когато закупените материали са били заприходени като наличност в складовете, при тяхното изписване като разход срещу дебитиране на сметка 6010 Разходи за материали ще се кредитира съответната сметка от подгрупа 302 Материали. Изплатените суми от банката за ползвани услуги, извършени от трети лица представляват разходи за външни услуги. Към тях се отнасят разходите за транспортни и пощенски услуги, реклами, обяви, печат, абонаментни такси, електронна обработка на информацията, наеми, имуществени застраховки, данъци несвързани с доходи, разходи за емисии, разходи за охрана от специализирани фирми и др. разходи. За отчитането им се дебитира сметка 6020 разходи за външни услуги и се кредитират сметки за отразяване на плащанията. (Кредитират се сметки от подгрупите, посочени при кореспонденциите на сметка 6010 Разходи за материали). Разходите за външни услуги могат да се покажат по видове чрез обособяване на синтетични сметки в допълнителен шифър или чрез аналитични сметки към сметка 6020 Разходи за външни услуги. В търговските банки начислената амортизация на материалните и нематериалните дълготрайни активи се отчита като разход чрез сметка 6030 Разходи за амортизации. Отчитането става месечно чрез статията: Д-т сметка 6030 Разходи за амортизации/ К-т сметка 2410 Амортизация на материални дълготрайни активи; К-т сметка 2420 Амортизация на нематериални дълготрайни активи; Разходите за изплащане на договореното основно трудово възнаграждение на списъчния състав на банката, допълнителни, други трудови възнаграждения и доплащания по Кодекса на труда, друг нормативен акт или колективен трудов договор, както и платените суми на сътрудници по граждански договори, се отчитат по сметка 6040 Разходи за заплати. Сметката се дебитира с общата сума на начислените заплати и доплащания от разчетно-платежната ведомост срещу кредитиране на сметки от подгрупа 421 Персонал. Разходите за социални осигуровки и надбавки представляват начислените и изплатени суми за социално осигуряване, за лични застраховки и за парични надбавки и помощи от социален характер за сметка на банката. Те се отчитат чрез сметка 6050 Разходи за социални осигуровки и надбавки. Сметката се дебитира с начислените осигурителни вноски и надбавки срещу кредитиране на сметки от подгрупа 455 Разчети по социално осигуряване. Също така е възможно да се кредитират сметка 7413 Приходи на ДОО и сметка 7414 Бюджетни приходи на други осигурителни организации, когато осигурителните вноски се внасят директно по сметките на осигурителните организации. Дължимите на осигурителните организации суми се превеждат в определени срокове. Значителен дял във финансовите разходи на банката заемат разходите по валутни операции. Към тях се отнасят загубите по арбитражни и други валутни операции. Към тях се отнасят загубите по арбитражни и други валутни операции и курсовата разлика при преоценка на валутите по централния курс на валутата, котиран от БНБ. Отчитат се чрез сметки от подгрупа 624 Разходи по валутни операции. Това са сметка 6241 Отрицателни курсови разлики по валутни операции и сметка 6241 Отрицателни разлики от преоценка на парични средства, вземания и задължения във валута. Чрез сметка 6241 Отрицателни курсови разлики по валутни операции се отчитат загубата по валутен арбитраж и загубите по срочни валутни операции – суич, суап, покупка и продажба на валута и др. Тя се дебитира с размера на загубите срещу кредитиране на съответни сметки за парични средства и за финансови средства във валута, например сметки от групи 17 привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, подгрупите 503 Разплащателни сметки в левове, 504 Разплащателни сметки във валута, както и сметките 1582 Средства на фонда за реконструкция и развитие във валута, 1589 Средства на фонда за реконструкция и развитие във валута, 1589 Средства на фонда за реконструкция и развитие във валута, 1589 Средства на други държавни фондове във валута, 5021 каса във валута, 5072 Предоставени депозити при местни кореспонденти във валута, 5073 Представени депозити при чуждестранни кореспонденти, 5132 Облигации по сметки при брокери и в оборотни портфейли във валута, 5182 Полици и търговски ценни книги на местни лица във валута и т.н. Загубите по валутни операции могат да се покрият за сметка на заделени резерви и провизии. В такъв случай се съставя статията: Д-т сметка 1021 Резервен фонд в левове; Д-т сметка 1022 Резервен фонд във валута; Д-т сметка 1113 Провизии за преоценка на валутни ценности/ К-т сметка 6241 Отрицателни курсови разлики по валутни операции. Останалите разходи по икономически елементи се отчитат по сметка 6090 Други разходи. Към тях се отнасят разходите за служебни пътувания и командировки, участие в търгове, изложби и панаири, разходи за обучение на персонала, стипендии, колективен членски внос в дружества и търговски палати, разходи за работно облекло, разходи за охрана на парични ценности, за посрещане на гости и други представителни мероприятия, вноските за фонд „Преквалификация на кадрите и безработица“ и други некласифицирани разходи. За извършените разходи се дебитира сметка 6090 Други разходи и се кредитират сметки за изплатените суми, например сметки от подгрупите 171 Разплащателни сметки в левове, 501 Каса в левове, 503 Разплащателни сметки в левове, 504 Разплащателни сметки във валута и т.н. Както се отбеляза вече, характерна особеност в отчитането на разходите по икономически елементи в банката е, че те се отразяват директно върху финансовия резултат. За тази цел в края на годината сметките от група 60 Разходи по икономически елементи се кредитират срещу дебитиране на сметка 1230 Печалби и загуби от текущата година. Финансовите разходи на банката се отчитат чрез счетоводни сметки, систематизирани в група 62 Финансови разходи. От тях най-висок относителен дял заемат разходите за лихви. Те се отчитат в отделни сметки от подгрупа 621 Разходи за лихви. В подгрупата са включени: сметка 6211 Лихви, платени по депозити и други привлечени средства в левове; с/ка 6212 Лихви, платени по депозити и други привлечени средства във валута; с/ка 6213 Платени лихви за забава в левове; с/ка 6214 Платени лихви за забава във валута; с/ка 6218 Лихви, платени по други банкови операции в левове и с/щя 6219 Лихви, платени по други банкови операции във валута. Лихвите по депозити и други привлечени средства се начисляват по договореност между банката и титуляра на средствата. Лихвените проценти се посочват в лихвената тарифа на банката. Те се определят като се държи сметка за основния лихвен процент, вида, размера и срока на депозита. Обикновено лихвите се капитализират чрез добавяне на сумата им към сумата на депозитите или другите привлечени средства. Банките плащат лихви за забава поради несвоевременно извършване на поети операции. Например при недостиг на средства по разплащателната сметка. Съобразно вида на депозита и титуляра на привлечените средства за платените от банката лихви се дебитират сметките от подгрупа 621 Разходи за лихви и се кредитират сметки от групите 15 Получени заеми, 16 Приети срочни депозити, 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута и подгрупите 503 Разплащателни сметки в левове и 504 Разплащателни сметки във валута. Аналитичното отчитане може да се организира по групи депозити и привлечени средства и по видове операции, за които е платена лихвата. В края на отчетния период за отнасяне на платените лихви във финансовия резултат на банката за годината се дебитира сметка 1230 Печалби и загуби от текущата година и се кредитират сметките от подгрупа 621 Разходи за лихви. С лихвите, дължими през следващи периоди се дебитира сметка 6130 Разходи за бъдещи периоди, срещу кредитиране на съответните сметки от подгрупа 621 Разходи за лихви.