Лекции по Икономика

11. Отчитане на приходите по държавния бюджет

По напълно естествени и обясними причини хилядите данъкоплатци не внасят парите за своите данъчни и други плащания директно в Министерството на финансите, респ. във финансовите управления и отдели на народните съвети. Това би създало неописуеми затруднения и основателни тревоги и възражения. Ето защо сумите се внасят в обслужващата банка, а тя от своя срана ги предоставя на бюджета. Сметките на бюджета се водят в Народната банка. Затова сумите, които се внасят в търговските банки, се набират и на определени интервали от време се прехвърлят на републиканския бюджет в БНБ – София. По този начин в банката постъпват средства, които не й принадлежат, които с а чужди и имат съвсем конкретен и ясно означен адресат – съответният бюджет, респ. установените разпоредители с бюджетни средства. Задължението на банката за тези средства в счетоводството й се отразява по кредита на специални синтетични сметки, които показват на кой бюджет принадлежат набраните бюджетни средства: на републиканския, на местните или на други разпоредители с бюджетни средства. За целта към раздел 17Привлечени средства, и по-конкретно към група 172 на Банковия национален сметкоплан, наименована Набиратели (текуща) сметки на бюджетната система се предвижда воденето на четири синтетични сметки: 1721 Набирателни (текущи) сметки на републиканския бюджет, 1722 Набиратилни (текущи) сметки на местните бюджети, 1723 Набирателни (текущи) сметки на социално осигуряване и 1729 Набирателни (текущи) сметки на други разпоредители с бюджетни средства. При внасяне на суми в полза на съответния бюджет тези сметки се кредитират. Дебитират се различни сметки в зависимост от начина на плащането. Ако вноската се прави в брой, се дебитира сметка 5011 каса в левове, ако се плаща безналично чрез ползване на средства по разплащателната сметка се дебитира 1713 Разплащателни сметки н търговски предприятия в левове. Ако се превежда чрез друга банка, се дебитира сметка 4321 Получени преводи в левове или 4610 Разни вътрешни разчети и т.н. За да се знае на кого се дължат получените суми, към всяка една от посочените пасивни синтетични сметки се води аналитично отчитане по отделни титуляри – бюджет или осигурителни организации. За да се увеличи информираността на титулярите и възможност те да упражняват ефективен контрол върху събирането на приходите, аналитичното им отчитане следва да се извършва и по приходоизточници, така както те са означени в единната класификация. Всеки ден търговските банки предоставят на териториалните данъчни управления извлечение за приходите по държавния бюджет, към което прилагат и копия от съответните платежни документи (нареждане за плащане, вносна бележка и др.). Те им са необходими, за да направят записване в своето счетоводство и да следят, да анализират изпълнението на бюджета си в неговата приходна част. Търговските банки превеждат всеки ден и дължимите суми по републиканския бюджет, като използват сметките за отчитане на вътрешнобанковите или междубанковите плащания. За целта в тях се саставя статията: Д-т сметка 7411 Приходи по републиканския бюджет/ К-т сметка 4311 Издадени преводи в левове Респ. 4610 Разни вътрешни разчети. Финансовите разходи на банката се изразяват в: платени лихви по привлечени средства и забава на операции; отрицателни разлики от обезценка на движими ценности и операции с тях; отрицателни курсови разлики по валутни операции и преоценки на парични средства, вземания и задължения във валута; платени комисиони и порто (пощенски и телеграфни разноски по транспорт). Наред с финансовите разходи по банковите сделки, банката прави определени разходи, необходими за нейното функциониране и развитие като предприятие. Те са свързани с изразходване на придобити от минали събития и контролирани от банката активи, което от своя страна определя тяхното икономическо съдържание и структура. От тази гледна точка в банката се обособява група от разходи по икономически елементи. Тя съдържа: разходи за материали; разходи за външни услуги; разходи за амортизации; разходи за заплати; разходи за социални осигуровки и надбавки; други разходи.