Лекции по Икономика

10. Отчитане на материалите

Независимо от спецификата на своята дейност, банките работят и с не малко предмети на труда, наричани най-общо материали. По характер и предназначение те са най-различни. Преобладават материали, които се използват непосредствено в банковата дейност – формуляри, дискети, касети, ленти, индиго, лепила, различни видове амбалаж и др. Дебитирането на сметките за отчитане на материалите се извършва срещу кредитиране на различни сметки в зависимост от начина на придобиването и заплащането им. Най-често се кредитират сметките: Разплащателни сметки на търговски предприятия в левове, 5011 Каса в левове, 5032 Разплащателни и текущи сметки при местни кореспонденти в левове, 4223 Снабдители и др. ако материалите са получени като дарение, се кридитира сметка 7690 Други извънредни приходи; ако са резултат на извършена ликвидация – сметка 2080; Ликвидация на материални дълготрайни активи и т.н. Когато извършването на разходите по доставката не е еднократен процес, получените материали не могат да се отразят веднага по сметките на отчитането им по специална синтетична сметка 3010 Доставки. Нейното предназначение е да поеме разходите, които са направени по доставката на съответния материал и да спомогне за определяне на цената на придобиването му. С оглед на това, тя има характер на калкулационна сметка. Като такава се дебитира със стойността на закупените материали и всички разходи по доставянето им срещу кредитиране на различни сметки. Могат да се кредитират сметките: 1713 Разплащателни сметки на търговски предприятия в левове, 5032 Разплащателни и текущи сметки при местни кореспонденти в левове, 5011 Каса в левове и др. Воденето на сметка 3010 Доставки е необходимо и когато се правят разходи, а материалите не са получени. Предназначението на тази сметка определя и структурата на аналитичната отчетност към нея. Тя трябва да се организира по видове материали, по определени доставки, по различни цени на еднакви доставени материали и по видове разходи. След като се получат материалите и се определи тяхната цена, отчитането им се прехвърля по една от посочените по-горе три синтетични сметки. За целта се съставя счетоводната статия: Д-т сметка 3021 Разни материали Респ. 3022 Резервни части„ 3023 Горива/ К-т сметка 30130 Доставки; Предназначението на материалите е да обслужват дейността на банката. В нея те участват еднократно като губят наведнъж и изцяло своята стойност. От тази гледна точка за банката стойността на използваните материали представлява разход, обусловен от нейното съществуване. За сумата на използваните материали се съставя статията: Д-т сметка 6010 Разходи за материали/ К-т сметка 3021 Разни материали Респ. 3022 Резервни части Респ. 3023 Гориво