Лекции по Икономика

9. Отчитане на материалните дълготрайни активи

9.1. Кратка характеристика на обекта на отчитането
За да изпълнява успешно своите функции, банката трябва да разполага с определена материално-техническа база. Тя трябва да има сгради, машини и съоръжения, стопански инвентар, транспортни средства и др. Те образуват съдържанието на т.нар. материални дълготрайни активи. За банките по-съществено значение имат: 1. земите – това са застроени или незастроени площи, които принадлежат на банката и се използват при осъществяване на нейната дейност. 2. Сградите – към тях принадлежат всички завършени архитектурно-строителни обекти, които обслужват дейността на банката, включително обслужващите ги съоръжения и инсталации – водопровод, канализация, асансьори, отоплителни и вентилационни инсталации, вградени мебели и др. 3. Машините и съоръженията. Това са веществени средства, които заместват и облекчават човешкия труд, допринасят за изпълнение на някои технически функции, за пренасяне на енергия, за измерване и регулиране на определени процеси и пр. 4. Транспортните средства. Към тях спадат всички движими ценности, които спомагат за пренасяне на товари и пътници. 5. Стопанският инвентар. Неговото предназначение е да създава условия за нормално и ефективно функциониране на човешкия труд.

9.2. Счетоводно отчитане
От умелото и пълноценно използване на материалните дълготрайни активи до голяма степен зависят резултатите от банковата дейност. Ето защо те са важен обект на счетоводството. То е задължено да осигурява информация за размера, структурата и динамиката на тези средства, за настъпилите в тях стойностни движения и изменения, за осъществените процеси на снабдяване, изхабяване, ремонтиране, ликвидиране и възстановяване. За целта в него се правят редица счетоводни записвания. Първото е свързано с придобиването на материални дълготрайни активи. В този случай настъпват изменения във величината и структурата на притежаваните потребителни стойности, овеществени в материални дълготрайни активи. В счетоводството това се отразява, като се дебитират съответната активна синтетична сметка, включена в група 20 на Националния банков сметкоплан – Материални дълготрайни активи: 201 земи, гори и трайни насаждения, 203 Сгради, 204 Машини, съоръжения и оборудване, 205 транспортни средства, 206 Стопански инвентар. Възможно е материалните дълготрайни активи да се получават под формата на вноски (апорт) на записан дялов капитал. Тогава наред с увеличаването на потребителните стойности, се увеличава и общият размер на стойността, с която разполага банката. Увеличава се както субстанцията, така и величината на стойността, изразена най-често в основния капитал на банката. Това налага статията за отчитане на придобитите материални дълготрайни активи да получи следното съдържание: Д-т Съответна Сметка на Материален Дълготраен актив/ К-т 101 Основен капитал и по-точно 1011 Основен капитал – поискан и внесен. Ако придобиването става чрез заплащане от банката, в посоченото счетоводно записване ще се кредитира сметката, с помощта на която се отчитат средствата, използвани за извършване на плащането: 1713 Разплащателни сметки на търговски предприятия в левове, 1814 Разплащателни сметки на търговски предприятия във валута, 5011 Каса в левове, 503 Разплащателни сметки в левове и т.н. За банката загубената стойност на материалните дълготрайни активи, изразена в сумата на начислената амортизация, е разход, водещ до намаляване на печалбата от нейната дейност. Като такъв, тя се отразява в дебита на специалната синтетична сметка 6030 Разходи за амортизация. Съобразно това счетоводната статия за отразяване на начислената амортизация е : Д-т сметка 6030 Разходи за амортизация/ К-т сметка 2410 Амортизация на материални Дълготрайни активи; За да изпълняват безотказно и качествено своите функции, материалните дълготрайни активи следва да се поддържат в пълна техническа изправност. Това налага те да се ремонтират системно. По този начин се намалява степента на износването им и се удължава срокът на ползване. В зависимост от характера и предназначението им, ремонтите биват текущи и основни. При текущите ремонти се отстраняват някои дребни дефекти, а при основните се заменят и вазстановяват съществени части, без които материалните дълготрайни активи не могат да изпълняват своите функции. И двата вида ремонти са от съществено значение, защото допринасят за подобряване на материалните условия, при които функционира банката. Затова разходите по тях се считат за обективно необходими и се прибавят към другите разходи, които банката прави в процеса на своето съществуване. По-конкретно разходите по ремонта се отразяват по дебита на сметките, с помощта на които се отчитат разходете по икономически елементи: 6010 Разходи за материали, 6020 Разходи за външни услуги, 6030 Разходи за амортизация, 6040 Разходи за заплати, 6050 Разходи за социално осигуряване и 6090 Други разходи. Те се дебитират срещу кредитиране на различни сметки в зависимост от вида на използваните активи или възникналите задължения. Може да се кредитира сметка 3022 Резервни части, 421 Персонал, 4551 Разчети с обществено осигуряване и др.