Лекции по Икономика

16. Система за финансово управление и контрол – СФУК ( в публичния сектор). Управленска отговорност.

Финансовия контрол в публичния сектор се регламентира основно в Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор – ЗФУКПС; Закон за вътрешния одит в публичния сектор – ЗВОПС; Закон за държавната финансова инспекция – ЗДФИ.
Тези закони за подготвени в съответствие с препоръките на Европейската комисия (глава 28). Целта е развитие на българското законодателство в посока на разделяне на функциите по вътрешен одит и финансова инспекция чрез децентрализация на вътрешния одит и развитие на т.нар. управленска отговорност.

СФУК е съвкупност от политики и процедури, въведени от ръководството на организациите в публичния сектор с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организацията ще се постигнат чрез:
1). Съответствие със законодателството, вътрешни актове и договори;
2). Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната функция;
3). Чрез икономичност, ефективност и ефикасност на дейността;
4). Опазване на активите и информацията.

СФУК задължително съставят:
1). Организациите, разпореждащи се със средства от държавния бюджет;
2). Организациите, разпореждащи се с извънбюджетни средства;
3). Организациите със средства на общинските бюджети и фондове;
4). Организациите със самостоятелни и автономни бюджети в т.ч. НОИ, НЗОК;
5). Организациите със средства, гарантирани от Републиканския бюджет;
6). Организациите със средства и фондове по програми на ЕС;
7). Държавните предприятия;
8). Други организации, разпореждащи се с публични средства по силата на нормативен акт.

СФУК съдържа следните взаимно свързани елементи:
• Контролна среда – включва:
- личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на организацията;
- управленска философия и стил на работата;
- организационна структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност, права и задължения, равнища на докладване;
- Политиките и практиките по управление на човешките ресурси
- Компетентност на персонала.
• Управление на риска – включва идентифициране, оценяване и контрол на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.
За реализирането на този елемент ръководителя на организацията утвърждава стратегия, която следва да се актуализира на всеки 3 години или при настъпване на съществени промени в рисковата среда.
• Контролни дейности – включва:
- писани политики и процедури, чрез които се цели постигане на разумна увереност, че рисковете са ограничени в допустими граници. Те следва да бъдат изпълними, реалистични: разходите за осъществяването има да не превишават очакваните от тях ползи. Към такива контролни дейности се отнасят:
* процедури по разрешаване и одобряване;
* разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване , изпълняване, осчетоводяване и контрол.
* Система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансови задължения и извършването на плащания без подписите на ръководителя и лицето, отговорно за счетоводното записване;
* Правила за достъп до активи и информация;
* Предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от специално назначен за целта финансов контрольор или друго лице, определено от ръководителя на предприятието.
* Процедури по пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;
* Докладване и проверка на дейностите, оценка на ефективността и ефективност на операциите;
* Процедури за наблюдение;
* Правила за УЧР;
* Правила за документиране на всички операции и действия, свързани с функционирането на отчетната единица.
• Информация и комуникация – осигурява се:
- идентифициране, събирани и разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация, която да позволява на всяко длъжностно лице да поеме определена отговорност.
- Ефективна комуникация, която да протича по хоризонтала и вертикала до всички йерархични нива на организацията;
- Изграждане на подходяща информационна система за управление на организацията с цел свеждане до знанието на всички длъжностни лица на точни и верни указания и разпореждания по отношение на ролята и отговорностите във връзка с финансовото управление и контрол.
- Прилагане на система за документиране и документооборот, съдържаща правила за оформяне, движение, използване и архивиране на документите.
- Документиране на всички операции и процеси, транзакции с оглед осигуряване на възможност за наблюдение и проследимост;
- Изграждане на ефективна и навременна система за отчетност, която да включва нива и срокове за докладване, видове отчети, форми на докладване при откриване на грешки, измами, злоупотреби, неправилна употреба.
• Мониторинг – включва текущото наблюдение и самооценка на системата за вътрешен одит. Проверка, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация; за оценка управлението на финансовите ресурси и на отчетността в подконтролния обект с оглед тяхното подобряване.

Управленска отговорност.
Ръководителите на организациите в публичния сектор осъществяват всяко свое действие като спазват принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност и като се отчитат за действията си и резултатите от тях пред тези, които са им възложили управлението, т.е. възложили т.нар. управленска отговорност.
Ръководителят отговарят за:
1. определянето на целите на организациите, които ръководят
2. идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите.
3. Планирането, управлението и отчитането на публичните средства;
4. Спазването на принципите за добро финансово управление и контрол, за зоконосъобразно управление на публичните средства и тяхното разходване;
5. Ефективното управление на персонала и поддържане нивото му на компетентност;
6. Съхраняването и опазването на активите и информацията от погиване, кражба, непозволен достъп, измами;
7. Създаване на подходяща организационна структура с цел ефективно изпълнение на задълженията;
8. Разделяне на отговорностите по вземане на решение, изпълнение и осъществяване на контрола;
9. За осигуряване на пълно, вярно, своевременно, точно осчетоводяване на всички операции;
10. Осигуряването на функцията по вътрешен одит в съответствие с приложимото законодателство.
11. Актуализирането, наблюдението на СФУК и предприемане на мерки за подобряването им.