Лекции по Икономика

17. Система за вътрешен одит (в публичния сектор).

Закон за вътрешния одит в публичния сектор.
Вътрешният одит подпомага организацията за постигане на целите и като:
1. Идентифицира и оценява рисковете пред организацията;
2. Оценява адекватността и ефективността на системата за финансово управление и контрол по отношение на:
* Идентифициране и оценяване на риска от ръководенето на организацията;
* Съответствието със законодателството и вътрешните нормативни актове;
* Надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
* Опазване на активите и информацията;
* Изпълнение на задачите и постигане на целите;
3. Дава препоръки за подобряване на процесите в организацията.

Вътрешният одит се реализира чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти, свързани с:
- даване на увереност;
- консултиране.

Одитният ангажимент за даване на увереност се изразява в предоставянето на обектвна оценка, на доказателства от страна на вътрешния одитор с оглед формиране на независимо мнение или извод относно процес, система или конкретен обект на одита. Преминава през следните фази: 1) планиране; 2) извършване на фактическа проверка; 3) докладване; 4) даване на препоръки, 5) проследяване изпълнението на препоръките
Одитният ангажимент за консултиране се изразява в даване на съвет, мнение, извършване на обучение и други дейности, предназначени да подобрят процесите на управление, управлението на риска и контрола.
За дадените консултации вътрешният одитор не поема управленска отговорност. Одитният ангажимент за консултиране се инициира от ръководителя на организацията.

Вътрешният одит в публичния сектор (като императив) се осъществява от:
1. От звено за вътрешен одит, включващо ръководителя на вътрешните одитори ... Като звено за вътрешен одит задължително се създават към администрациите на президента, НС, МС, министерствата, НОИ, НЗОК, Висшия съдебен съвет, Сметната палата и общините, чийто бюджет надхвърля 5 млн. Евро.
2. Вътрешен одитор, който е служител на пряко подчинение на ръководителя на предприятието.
3. Одитен комитет, който подпомага вътрешния одит.

Вътрешните одитори се назначават от ръководителя на организацията по трудово или служебно правоотношение и трябва да отговарят на следните изисквания:
- да са дееспособни лица;
- да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
- да имат завършено висше икономически или юридическо образование – магистър
- да са положили успешно изпит за вътрешни одитори и да притежават сертификат.

Права на вътрешния одитор:
1. Свободен достъп до ръководството, целия персонал и всички активи на организацията във връзка с осъществяването на одитната дейност.
2. Достъп до цялата информация, вкл. Класифицирана, до всички документи в т.ч. електронни, които се съхраняват в организацията и необходими за осъществяването на одитната дейност.
3. Да изискват сведения, справки, становища, документи и друга информация, свързана с одитната дейност;
4. Да извършват проверки в структури и лица (ФЛ и ЮЛ) извън организацията, съгласуване с ръководителя;
5. Да предлагат на ръководителя на организацията назначаването на вещи лица, когато са необходими специални знания и умения, свързани с одитната дейност.

Задължения на вътрешните одитори:
1. Да спазват стандартите за вътрешен одит, етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от МФ методология за осъществяване на одит.
2. Да не разгласяват предоставената им информация или тази, станала им известна при или по повод изпълняваната дейност;
3. Ръководителя на вътрешния одит е отговорен за цялостната дейност от звеното за вътрешен одит;
4. Ръководителят на звеното за вътрешен одит разработва и прилага програма, която осигурява нужното качество на одитната дейност.
5. При идентифициране на индикатори за измами и корупция – незабавно докладване на ръководителя на организацията, даване на предложения и уведомяване своевременно на компетентните органи.
6. За неизпълненият на задълженията се носи дисциплинарна отговорност.

Технология на вътрешния одит (планиране, извършване, докладване на резултатите от упражнения вътрешен одит)
Планирането на вътрешния одит се осъществява чрез разработването на 3 годишен стратегически план, въз основа на който се създава годишен. Базата за съставяне са дългосрочните цели на организацията, оценката на риска и активите в годишния одитен план се конкретизират отделните одитни ангажименти.
В годишния одитен план се включват реквизитите: цели, времетраене, разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажиментите, одитните подходи и техники; вида и обема на проверките.

За резултатите от одитните ангажименти се съставя доклад, който съдържа:
- резюме;
- цел и обхват на проверката;
- констатации с конкретни доказателства;
- изводи и препоръки;
- мнение (коментар) на ръководителя на организацията, чиято дейност е обект на одит;

Ежегодно вътрешният одитор изготвя доклад за дейността си, който включва:
- изпълнението на отделните одитни ангажименти;
- изводи от функционирането на СФУК в организацията;
- случаите на нарушение на нормативните актове и наличието на индикации за измами
- предложения за усъвършенстване дейността по вътрешния одит в организацията.