Лекции по Икономика

Финансов и данъчен контрол

Лекции по Финансов и данъчен контрол
Съдържание:

1. Същност и структура на контрола.
2. Функции и обхват на контрола.
3. Класификация на контрола. Ефективност.
4. Методически инструментариум на контрола. Средства. Информационно осигуряване.
5. Способи за документален контрол.
6. Инвентаризация.
7. Съдебно-счетоводни експертизи.
8. Други способи за фактически контрол.
9. Характеристика и цел на системата от въздействия. Мерки за отстраняване на нарушенията.
10. Дисциплинарна отговорност. Административно наказателна отговорност.
11. Имуществена отговорност – същност, предпоставки, субекти.
12. Пълна и ограничена имуществена отговорност.
13. Колективна имуществена отговорност.
14. Способи за погасяване и основания за освобождаване от имуществена отговорност.
15. Система за данъчно осигурителен контрол. Ревизионен доклад. Ревизионен доклад в особени случаи. Ревизионен акт.
16. Система за финансово управление и контрол – СФУК ( в публичния сектор). Управленска отговорност.
17. Система за вътрешен одит (в публичния сектор).

Лекции по Финансов и данъчен контрол (вариант 2)
Съдържание:

1. Същност на контрола.
2. Видове контрол.
3. Форми на контрола.
4. Средства за контрол и техните източници.
5. Методи и способи на контрола.
6. Органи на контрола.
7. Външен контрол.
8. Вътрешен одит.
9. Вътрешен контрол.
10. Данъчен контрол.
11. Контрол върху корпоративното подоходно облагане.
12. Контрол върху облагане доходите на физическите лица.
13. Контрол върху облагане с ДДС.
14. Контрол върху облагането с акцизи.
15. Контрол върху облагане с местни данъци и такси.