Лекции по Икономика

17. Елементи на финансовите отчети

Активи
Пасиви
Собствен капитал
Приходи
Разходи
Финансов резултат
Тези елементи следва да се включат във финансовия отчет, когато:
- съществува вероятност предприятието да придобие или да се лиши от бъдеща икономическа изгода;
- статията има стойностност, която е достоверно оценима.
Активи
Активът е ресурс в резултат на минали събития, контролиран от дружеството, от който се очаква извличането на бъдеща изгода.
Активите се използват за:
- производство на стоки и/или услуги, предназначени за
продажба;
- замяна срещу други активи;
- уреждане на пасиви;
- разпределение между собствениците.
Активите се признават, т.е. включват се във финансовите отчети, когато:
- съществува вероятност дружеството да придобие бъдеща стопанска изгода от него;
- има възможност за достоверна оценка на неговата стой-
ност.
Пасиви
Пасивът е съществуващо задължение, което произтича от минали събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане от предприятието на ресурси, носители на икономическа изгода.
Пасивът се урежда чрез:
- плащане в брой или по банков път;
- прехвърляне на активи;
- предоставяне на услуги;
- замяна с друг пасив;
- превръщане в капитал;
- отказ от правото на кредитора.
- 104 -
Пасивът се признава, т.е. включва се във финансовия отчет, когато: съществува вероятност от изтичане на ресурси за уреждане на съответното перо; сумата, която ще изтече за уреждане на съответното перо, може да бъде измерена достоверно.
Собствен капитал
Определя се като превишението на активите над пасивите.
Приходи
Приходът е нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или
намаляване на пасивите, което води до нарастване на собствения капитал извън вноските на собствениците.
Приходите се признават при възникване на достоверно измеримо нарастване на икономическата изгода от увеличаването на актив или намаляването на пасив.
Разходи
Разходите са намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на намаляване на активите или натрупване на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал извън разпределението между собствениците.
Разходите се признават при възникване на достоверно изчислимо намаляване на икономическата изгода, свързано с намаляването на актив или увеличаването на пасив. Оценяване на елементите на финансовите отчети

За оценка при изготвяне на финансовите отчети се използват до различна степен и в различни комбинации няколко
бази:
- историческа цена;
- текуща стойност;
- реализируема стойност;
- сегашна стойност.
Концепции за капитала
При изготвянето на финансовите отчети се прилага финансовата или материалната концепция за капитала.
Според финансовата концепция за капитала, т.е. вложени пари или вложена покупателна способност, той е синоним на чистите активи или на собствения капитал на съответното предприятие.
Според материалната концепция, т.е. според оперативната му способност, капиталът се разглежда като производствен капацитет на предприятието, базиращ се например на броя на произведените единици за даден период.
Концепции за поддържане на капитала и определя нето на печалбата - поддържане на финансовия капитал.
Според тази концепция, печалба е налице, само ако паричната сума на чистите активи в края на периода превишава паричната сума на чистите активи в началото на периода, след приспадане на всякакви разпределения между собствениците или вложения капитал от същите през периода. Поддържането на финансовия капитал може да се оценява както в номинални парични единици, така и в единици на постоянна покупателна способност.
- поддържане на материалния капитал.
Според тази концепция, печалба е налице, само ако материалният производствен капацитет (или оперативната
способност) на предприятието в края на периода превишава материалния производствен капацитет в началото на периода, след приспадане на всякакви разпределения между собствениците или нови вложения, направени от тях през периода.