Лекции по Икономика

1. Същност, съдържание и задачи на счетоводството.

Дейността, каквато и да е тя представлява съвкупност от определени операции. Прието е, че всяко едно звено, което осъществява дейност представлява отчетна единица. Трябва да има информация, която е жизнено необходим елемент.

Стопанска отчетност – има три клона, най-важната е счетоводната отчетност.
Оперативна отчетност – например колко души днес са се явили на работа. Тази отчетност е за кратки периоди и е част от стопанската отчетност.
Счетоводството възниква през 1494 год. За баща на счетоводството се смята Лука Пачиоли. Той отделя един раздел за сметките – данни на основата на които се получава контрол.
По-късно се развива т.н. „Лумбарска школа” и до днешни дни се усъвършенства.
Счетоводството произлиза от руската дума „счьот”.
Счетоводство – това е организирана система за пълно непосредствено непрекъснато и взаимно свързано обхващане и отразяване на стопанските факти, явления и процеси, чрез прилагане на паричния измерител и специфични способи, за да се осигури получаване на информация, необходима за управлението на отчетните единици.
Характерни черти на счетоводството, които му дават облика на самостоятелна информационна система:
Задължително прилагане на паричния измерител – За да може да бъде обхванат даден процес трябва да му се даде парична оценка;
Задължително документиране на стопанските факти, явления и процеси. Всяко явление трябва да бъде отразено в първичен счетоводен документ. Щом има отговарящ на Закона за счетоводството документ – никой не може да го оспори.
Пълно обхващане и отразяване на всички факти и стопански процеси и явления.
Непрекъснатост на отчетния процес. От момента на създаване на предприятието до ликвидирането му/.
Взаимосвързано обхващане и отразяване на стопанските факти, явления и процеси. Тази връзка разкрива и същността на явленията и процесите.
Прилагане на специфични способи, които в своята съвкупност образуват метода на счетоводството;
Прилага се в звено, което са обособени в имуществено, юридическо и управленско отношение.
Служи като средство за контрол и анализ върху дейността;
Тези особености дават основание счетоводството да изгради самостоятелна
информационна система.

Функции на счетоводството:
1. Информационна – чрез счетоводството получаваме информация за цялостната дейност на предприятието;
2. Контролна функция – Информацията от счетоводството дава възможност за контрол;
3. Анализна – да се анализа дейността – положителна или отрицателна страна;
4. Оценъчна – оценка на имуществото;
5. Прогностична функция – Информацията, която се получава дава възможност да се разработи прогноза за развитие;
6. Доказателствена – доказва се целесъобразността и законосъобразността на извършеното;

Задачи на счетоводството:
1. Осигурява информация за имущественото състояние на отчетната единица и за настъпилите изменения в него в резултат на осъществяваната дейност /какво е състоянието в даден момент и промените, които са настъпили/.
2. Да осигурява информация за цялостната дейност на отчетните единици и за всичките процеси, които протичат в него и са свързани с осъществяваната дейност;
3. Да осигурява информация за резултатите от осъществяваната дейност /дали ефективно и ефикасно са се разходвали средствата/;
4. Да осигури информация за достигнатото равнище на развитие на дейността и за разработване на планове за бъдещо развитие;
5. Да съдейства за контрол и анализа върху дейността на отчетните единици, както и за повишаване на ефективността на тази дейност, а и за ефективността на управлението;
6. Да служи като средство за опазване на имуществото на Отчетните единици за спазване на финансовата и договорна дисциплина за разкриване пропуските и слабостите в дейността.