Лекции по Икономика

2. Предмет и метод на счетоводството.

Предмет на счетоводството е имущественото състояние на предприятието, изразено и обхванато като състояние и като динамична величина.
Под имущество се разбира съвкупността от всички вещи и права на които предприятието има пълна собственост и които са вложени в осъществяването на стопанска дейност. Имуществото символизира икономическата мощ на предприятието. Всяко предприятие е заинтересовано така да управлява, за да получи икономическа изгода, за да увеличи неговия обем.
За да бъде обхванато от счетоводството е необходимо да се се определят конкретните обекти на отчитането, както и процесите, които настъпват в резултат на осъществяваната дейност и промените, които предизвикват в имуществото.
Имуществото се характеризира с голямо разнообразие и нееднородно. Поради тази причина в счетоводството се борави със следните понятия:
1. стопанство средства /или активи/ - Това са онези средства, които формират материалната база на основата на която се осъществява дейността.
2. Източници на средства /пасиви/ - те показват правния произход на средствата, т.е. как са формирани тези средства.
3. Стопански операции и процеси – Тази група обхваща процесите, които са предизвикали помени в имуществото и неговите източници в резултат на осъществавяне на дейността;
4. Правни взаимоотношения от стопански характер – Това са такива отношения, които не оказват влияние върху имущественото състояние на предприятието.

Средствата /активите/ според икономическата същност и роля в осъществяваната дейност се разделят на две групи:
1. дълготрайни;
2. краткосрочни;

Към дълготрайните се отнасят онези средства, кито участват в дейността продължително време, като запазват своята материално-веществена роля. Те от своя страна се разделят на:
1. материални /сгради, машини и т.н./
2. нематериални; /лизенци, търговски марки и др./;
3. финансови- например дялово участие в друго предприятие;

Краткотрайни – това с такива активи, които участват непосредствено и еднократно в дейността, които променят своята материално-веществена форма. Те се разделят на:
1. материали /стоки/;
2. краткосрочни вземания /напр. от клиенти и доставчици/;
3. финансови – тези които се дължат за търговия;
4. парични;

Източниците на средства /пасивите според произхода им се разделят на:
1. собствени – например собствен капитал на предприятието
2. привлечени /чужди/. Те биват дългосрочни и краткосрочни според срока на погасяване
3. стопанските операции и процеси според промените, които предизвикват в резултат на осъществяваната дейност се разделят на 4 вида:
- стопански операции и процеси, които засягат само средствата. Например едно средство намалява, а друго се увеличава в същия размер. Общо имуществото не се променя;
- стопански операции и процеси, които предизвикват промени само в източниците на средства /например: за да върнем заем, вземаме заем/;
- стопански операции и средства, които засягат средствата и източниците в посока увеличение – например: средствата се увеличават, но и задълженията се увеличават;
- стопански операции и средства, които предизвикват промени по посока на намаление: например: изплаща сума от разплащателна сметка, но и задълженията намаляват.

Частният метод на счетоводството се състои от отделни елементи, които в своята съвкупност осигуряват изпълнението на специфичните задачи на счетоводството. Независимо, че всеки от елементите има своя индивидуалност, те трябва да се разглеждат като части на едно цяло и така да са свъзани помежду си, че да гарантират хомогенността и цялостта на системата.
Всеки от тези елементи трябва да притежава собствен облик, индивидуалност и неповторимост в рамките на системата на отделното им прилагане не би довело до цялостното обхващане нан обектите на отчитането. Елементите на частният метод на счетоводството са:
- оценка;
- калкулиране;
- документиране;
- инвентаризиране;
- система от счетоводни сметки;
- двойно записване;
- балансово обобщаване;
- сводка на отчетните данни;

СВОДКАТА - да се получат система от показатели на база на които се получават анализи.