Лекции по Икономика

1. Същност, място и роля на отчетната информация при управлението на предприятието

В качеството му на кибернетична система предприятието съчетава в себе си две подсистеми – обект и субект на управление. Между субекта и обекта на управление съществуват връзки, по които непрекъснато се движи, протича информация. Тази информация характеризира състоянието на средствата, процесите и явленията в обекта на управление – предприятието и неговите структурни подразделения, т.е. фиксират се операциите, които възникват в него, както и предизвиканите от тях изменения в неговите средства и в източниците на тези средства. От друга страна, информация протича от субекта към обекта на управлението – под формата на команди за промяна и коригиране поведението на обекта на управление. Съобразно посоката на протичането на информацията в управленския процес, информационните връзки могат да се характеризират като прави и обратни. Когато субектът на управлението подава управленски решения, насочени към запазване на целостта на предприятието като система или за промяна в поведението на неговите подсистеми, той съобразява с отношенията вътре в предприятието, както и с влиянието на външните фактори и условия, при които протича целокупната дейност на предприятието. Въз основа на тези решения предприятието като цяло или структурните му звена организират дейността си така, че тя да протича нормално и ефективно. Управленският процес предполага наличието на обратна информационна връзка, по която протича информация от обекта към субекта на управлението, както и за резултатите от това изпълнение, респ. неизпълнение. Реализирането на правата и на обратната управленска връзка става, чрез протичане на информация между обекта и субекта и обратно. В този смисъл управлението може да се характеризира и разглежда като информационен процес - процес на създаване, обработване, преработване, селекциониране и предаване на информация, насочена към запазване целостта на системата – предприятие, и поддържането му в състояние да изпълнява поставените от предприемача задачи. От съществено значение за формирането, вземането и даването на ефективни управленски решения е реализирането на обратната информационна връзка. Тази връзка се осъществява чрез създаваната в предприятието отчетна информация. Отчетната информация следователно е съвкупност от данни и сведения, създавана в предприятието, с която се характеризират състоянието и промените в средствата му и източниците на тези средства, както и резултатите на целокупната му дейност. Тази информация се създава от една интегрирана информационна система – стопанската отчетност. Стопанската отчетност е съвкупност от способи, средства и алгоритми, чрез които се наблюдават, измерват и регистрират стопанските факти, явления и процеси в предприятието. Тези факти, явления и процеси биват обобщавани, класифицирани и регистрирани с цел анализиране и оценяване на резултатите от дейността на предприятието и на тази основа – прогнозиране на бъдещата му дейност. В своето развитие стопанската отчетност се обособява и проявява в три вида (нар. още клонове): Първо – оперативна (нар. още оперативно-техническа) отчетност; Второ - статистическа отчетност (нар. накратко още статистика), и Трето – счетоводна отчетност (нар. за краткост, макар и с условна точност, още счетоводство). В тези три вида (клонове) на стопанската отчетност се създава отчетната икономическа информация. Оттук тази информация бива оперативна (оперативно-техническа), статистическа и счетоводна.