Лекции по Икономика

3. Структурата на ООН

1. Програма за развитие на ООН (ПРООН) (UNDP) 1970
 Насочена към постигане а по-добро благосъстояние; мрежа на разпределяне на знания, опит и ресурси; за подсигуряване на правителствата за постигане на целите за развитие.
 1980г. в България: „Красива България”; „Програма за намаляване на безработицата”
 От 1990г. програмата е инвестирала в България над 200 млн. $
База данни
HDIndex (ИЧР)
Indicators (поне 3 индикатора)
Програмата стои зад индекса за човешко развитие, което се следи повече от 40 год.

HDI=0 < 1/3(IGDP+IED+ILEXP) < 1
IGDP – БВП, претеглен през приоритета на покупателната способност (доходите на човек от населението за 1 год.)
IED – индикатора, проследяващ образователното равнище
ILEXP - индикатора, проследяващ очакваната продължителност на живота

Отделните страни се разделят в 3 групи:
1) Висок индекс на човещко развитие (0,956 – 0,800) – 55 страни
2) Среден индекс на човешко развитие (о,799 – 0,500) – 86 страни
3) Нисък индекс на човешко развитие (0,499 – 0,330) – 38 страни
Когато говорим за ИЧР и особено първият индикатор БГ е в първата гупа. Втория индекс проследява степента на образование - % -та на неграмотното население на 15 год. възраст (в БГ 98,7% обрезовани). Обхват на децата в начално и средно равнище на образование. 3-тия индикатор (очаквана продължителност на живота). Тук БГ отстъпва спрямо Германия с 8 год, спрямо страните от ЕС с 10 год. БГ е с висок показател за смъртността на децата до 5 год. и майчината смъртност.

Определяне на индикаторите:

Ilexp=BG-XminYmax-Xmin=0,221

BG – страната, з акоято определяме индикатора
Xmin – страната с min очаквана продължителност
Ymax – страната с max очаквана продължителност

Индикаторът за човешко развитие има недостатъци – не може да се ползва като измерител, нито на благосъстоянието, нито на процеса на човешко развитие. Недостатъците са от методна гледна точка, което води до изкривяване на информацията.

2.Организация по прехрана и земеделие - ФАО (FAO) 1946г.
 Създадена след IIСВ, осн зад – да съдейства за по-справедливото разпределение на помощите за прехрана на крайно бедното население в света (тогава около 220 млн.д.) 60 год. тя не успява да се справи с този проблем. През 70-те год ФАО стои зад инициативата „Зелена революция” за предоставяне на техническите и организационни помощи на бедните страни сами да решават проблема с производството на храни. Днес е допринесла за намаляването на броя на гладуващото население, но увеличава финансовата им зависимост.
Програми:
• „Програма за опазванена земеделските ресурси”
• „Програма за опазване на горите”
• „Програма за възстановяване на рибните ресурси”
• „Програма за ограничаване разширението на пустините”

3.Световна здравна организация - СЗО (WHO) 1946г.
 Ограниаване на смъртността, причинена от инфекциозни болести (ежегодно по 6 милн.д. умират от инфекциозни заболявания – СПИН, Туберколоза, малария). След 70-те год. СЗО – намаление на смъртността от хронични заболявания, характерни за стряните с висок жизнен стандарт (онкологични, сърдечни, кръвоносната с-ма). Обръща внимние на координиране на дейността между правителствата, както и откриването на нови заболявания. СЗО създава партньорства между бизнеса, между частните лица и правителствата за набиране на финансови средства за програмите за увеличение на инфекциозните болести.

4.Световна метерологична организация – СМО 1990
 Пряко амгажирана с проблемите на климата. В тази орг. Действа междуправителствена групировка.

5.Програмата на ООН за околната среда - ЮНЕП (UNEP) 1972г.
 Има координиращи ф-ии. ЮНЕП публикува въз основа на своя мониторинг т.н. глобални екологични доклади (за състоянието на околната среда.)

6.ЮНЕСКО (UNESCO)
 За образование, наука и култура. В последния доклад мото: „Това, което за природата представлява биологично разнообразие, това за обществото е културно разнообразие.”. приобщаване на образованието към концепцията за устойчиво разитие.
7.Фонд за нас
 Осъществява планиране на растежа на населението в страните с голвм демографски прираст. В резултат на дейността на фонда на населението е постигнат обрат в прирастта на световното население (1980 – 2,1 на 100 днес 1,2/100) най-голям успех е постигнат в Азия, Китай. Най-малък напредък в Африка. В Африка повече от 3 дес. действа програмата „Едно семейство - едно дете”.