Лекции по Икономика

4. Ролята на световните банкови институции и Световната банка за устойчивото развитие

2 финансови институции: Международен валутен фонд (МВФ) и Цветовната банка (СБ)
1945г. в Бръстън Уде – идеята за създаване на МВФ и СБ

1.МВФ – обединява над 180 страни като преследва няколко осн. цели:
 Постигане на финансова стабилнст в отделните страни и в рамките на световната икономика. Финансова стабилност постигната по 2 начина: двустранно споразумение наречено валутен фонд.повече от 80 страни в света са преминали в тази форма, за да постигане на стабилност, но мн малко са успели. Недостатък: цялата тежест се прехвърля върху широката част от нас (води до засилване на обедняването на населението, т.к. се посяга върху заплати, пенсии)
 2-ра форма: периодичният контрол на финансовото състояние на отделна страна. Контролът тук е по-слеб, периодичен.
МВФ се стреми към постигане на равновесие във валутните курсове (следи се за изкуствено обезценяване на нац. валути)
Пр. на страни, които десетилетия манипулират своята валута с цел увеличение на експорта: Турция, Китай. МВФ в своите програми набляга върху по-ефективно използване на приподния капитал, да се инвестира в по-висока квалификация.

2.СБ – международна организация, която се състои от 5 институции. В своята дейност СБ преминава през 2 етапа:
1) До ср. 90-те год. – подкрепа на проекти за развитие без да се държи сметка за тяхното въздействие на околната среда. Така отделни правителства получават финансиране за развитие на отделни дейности (дърводобив, рибо;ов, инфраструктурни проекти), които влязоха в противоречие с устойчивото използване на природните ресурси.
2) След 90-те години – обрат: въвеждането на определени принципи на предварителна оценка на частните проекти върху околната среда.
„Екваториални принципи” – няколк страни в Латинска Америка:
1) Да се определи нивото на вреда на проекта
2) Да се оцени какви са последиците за биологичното разнообразие
3) Да се оцени дали проекта влияе положително върху местните общности, техните традиции и техния живот.
СБ заедно с програмата за опазване на ок.ср. на ООН създаде програма GEF (фонд: 52% от него за опазване на биологичното разнообразие, 27% за развитие на пазара с въглеродни емисии, 10 % за водни проекти). Годишно се подкрепят проети за около 12 милр. $.

Световната търговска организация (СТО) е пиемник на общото споразумение за митата и търговията. Смята се, че при пълно отпадане на митата трябва да поевтинеят поне с 5%.
Ангажименти:
 Продължава да следва политиката на стопански контрол, чрез нетарифни ограничения, спрямо трафика на представителите на дивта природа; спрямо преноса през граница на опасни бещества.
 Провежда дейност на облекчаване, стимулиране на търгвията на стоки и услуги, помагащи на опазване на ок.ср.; с по-чисто производство, нови технологии, спмагащи опазването на ок.сп. цели се постигане на пълна либерализация.
Към СТО е създаден комитет за търговия и екологя, която разглежда т.н. спорове, свързани с наложени ембарга и забрани към отделни правителства. (забрани за внасяне на риба тон в САЩ от Мексико и Перу).