Лекции по Икономика

5. Социална екологична отговорност. Корпоративна, социална отговорност.

За КСО се говори по-задълбочено от 90-те год с премането на „Глобален договор за социална и екологична отговорност” между ООН и бизнес средите, който включва 10 основни принципа в 10 области.
Области:
1. Защите на човешкитеправа
 Има 2 принципа: да се уважава защитата на международните права на човека (право на чиста питейна вода); да не се допуска оскърбяване на човешките права (правото на сдружаване и колективно договаряне; недопускане на принудителен труд; недопускане на дискриминация, при наемане на работа)
2. Околна среда
 Принципи на предотвратяване, вместо на отстраняване на оследствията от проблема; принцип на насърчаване на производството на по-чисти, екологични продукти
3. Борбата срещу корупцията.
 По своята същност се определя със стремежа на бизнеса да балансира между собствените и икономическите интереси, интересите на обществото и възможността за опазване на ок.ср. СЕО е доброволна инициатива.тя трябжа да се разглежда като нещо повече, което бизнеса прави извън законовите изисквания. Когато бизнеса прави инвестиции в собствения си персонал (обучение, безопасност) или инвестиции, свързан с намаляване на екологичния риск. 1.Външна отговорността се изразява към партньoри на дадено предприятие, доставчици, като се поставят изисквания към суровините и материалите, които се използват (да са екологично чисти). Дистрибуторите да се задължат да участват в рециклирането; 2. Местните власти. Намира израз в публично-частното партньoрство (поддържането на зелени площи); 3. Отншение към инвеститри, акционери (ако бизнеса е обвързан с кауза, която рабори в полза за подобряване имиджа пред клиентите).
Фактори, влияещи на СЕО:
Вътрешни: подобряване на условията на труд; повишаване на квалификацията; участието на бизнеса в решаването на някой проблеми, свързани със семейството (предоставяне на помощи за квартири, транспорт, обучение на децата); по-големи изисквания към персонала.
Външни: публични власти (местни власти, неправителствени организации, медии), те трябва да оценяват приноса на организациите в СЕО; отделни бизнес организации; правителства(промяна в законовата база и насърчаване)

СЕО на бизнеса в 2 направления: Провеждана от транснационални организации – носители на техническия прогрес и са обект на подръжание от малкия и средния бизнес (около 69 хил. Транснационални корпорации). Те имат определен стандарт, пренасящ се в отделните страни без оглед техническото им развитие.

Злоупотреби с СЕО са възможни когато дадена фирма обевява, че нейните продукти имат екологичен статут, но напрактика те съдържат суровини, които нарушават екологичните норми и стандарти; Когато дадена фирма декларира, че спазва екологичните изисквания, но има за доставчици фирми, които г нарушават; Когато дадена фирма е ангажирана с еднократни изяви (дарителство), а вътре във фирмата се потъпкват соиални екологични изисквания; когато дадена фирма инвестира повече в реклама, отколкото реално прави в подобряване на СЕ условия.