Лекции по Икономика

6. Ролята на гражданското общество

Неправителствени организации; бизнес асоциациите; медиите; академицхни и науцхни среди;
 Конвенция за достъп до екологична информация, до право на участие и вземане на решения по екологични въпроси. Право на правосъдие по екологичните въпроси-тези права могат да се нарушават, да се злоупотребява с тях.

Функциониране и структура на системата „човек-околна среда”
Системата ч-о.с. е дефинирана преди 30г. (1972) на световната конфвренция, посветена на тема човекът и околната среда. Тя е абстрактна система – човек където и да с енамира, заедно със заобикалящата го среда образуват система. Тези ситеми не са изомерни.

RurS…UrbS
Ws
FishS
ForS
Agr.S
As1….As24
(естествени екосистеми)

Антропогенна система(AS)
AS
NS
- природна система (NS)
- социална система
- икомномическа система
Системата
„човек-околна среда”
H – ENV.S

 Естествени екосистеми – познати са 24 типа (коралови, високопланински). Имат тенденция непрекъснато да намаляват (площ и типове)
 Социална екосистема – закони, норми на които е подчинено обществото
 Икономическа ситема – резултат от човешката дейност; преобразувана прородна система;
 Антропогенни системи – (аграрни, горски, рибни, водни екосистеми) – човешката дейност е навлязла в тези екосистеми и ги е изменила
Изкуствено създадени екосистеми – селски екосистеми и урбанизирани екосистеми.
Слънчева енергия Е
Екосистема – структурна организация на природата, която включва живи и неживи елементи, взаимовръзката между тях и чрез, които се извършва обмяната на веществата и поток на енергията.
Еко топ
атмосфра
Хидросфера
Литосфера

Биотоп (ценоза)
Растения
Животни

Ентропия (излъчена излишна топлина)
микроорганизми

Поддържането на неравновесното състояние е в резултат на взаиможръзката между екосистемите. Глобалната екосистема е затворемна система. В резултат на човешката дейност излъчва се повече енергия, която разсейва климатиното равновесие.
AS – увеличаването на населението води до намаляване на екосистемите и увеличаване на икономическите системи. Тези системи съществуват на базата на привнесена енергия (главно изкупаеми), което води до деструктиране на глобалната екосистема.
Екосистемен подход – да намали негативните ефекти от антропогенните системи.
Делът на естествените екосистеми - в исторически план най-активно човешката дейност почва да влияе бърху естествените екосистеми след индустриалната революция. (замърсяване, изхвърляне на отпадни бещества).
Колкото една страна е по-плътно заселена е по-плътно заселена, индустриално развита, толкова делът на естествените екосистеми е по-малък (за Холандия 4%; за България 35%)
4 гр.функции и 4 типа услуги. От икономическа гледна точка – на този етап екосистемите се подлагат на разпад, т.к. те са икономически неоценени.
1/3 от съществуващите екосистеми са унищожени или се използват неустойчиво. Напът са да бъдат изгубени. Ако се направи оценка на стойността на услугите, които ни предоставят екосистемите, надвишава многократно стойността на световнив БП.
Екосистемни услуги:
1-ва група функции – способността на екосистемите да предоставят материални ценности (багрила; медицински и други суровини).голяма част от тези услуги минават през пазарите.
2-ра група екосистеми – имат регулираща функция – регулирането на температурния режим. Да допуснем отклонение от това, което природата е създала по естествен път.(пречистването на водите(мочурища, естоари,водоеми); разграждането на органичните вещества от микроорганизмите; намаляване силата на бурите; намаляване на ерозионната дейност)
3-та функция, свързана с познавателната и културната информация (съхраняване на нажици, традиции).
4-та функция – животоподържаща и свързаната с нея услуги

Екотоп фотосинтза първична продукция, която създават растителните видове(на тази продукция се крепи оцеляването на всички живи организми в екосистемата)

Извод: От функционирането на отделните екосистеми, те трябжа да се оценяват за тяхната роля, за тяхното стойностно измерение за формирането на БП, а от там и за благосъстоянието на човека.