Лекции по Икономика

7. Взаимовръзката икономика – околна среда

Развитие на икономическата наука в начален стадий – природата е разгледана като ограничен наплив на ресурса ресурса земя. 18в. – отчитата се предимствата на ИР във гакторите на производство (труд, земя, капитал). Тук земята като източника на прирден ресурс би могла да бъде заменена от други 2 фактора на производство. Природния капитал не е основание,че иконом. растеж може да бъде ограничен.
Неокласическата школа – тезата за ограничения ИР, поради невъзбновчемите природни ресурси. Ние не във всички случаи можем да заменим природния капитал, ние можем само да го поддържаме.
Оценяване ролята на природните ресурси и оценка на отпадъците за икономиката.

Производство, свързано с отрасъла на преработката на стоки и услуги и отрасъла на добива.
Системата на взаимодействие. Новото е че включва 2 нови потока – 1.екосистемни услуги(зависи от тях крайния резултат от дейността на обществото като цяло)

Матрица на материалния поток
Cn – природен капитал (всички ресурси, които вземаме от природната среда и присъстват на пазарите – суровини, материали, енергия; минават през различни отрсли – ресурсодобивни, преработвщи)
Ch – човешки капитал (работна сила, стойност на работната сила)

Cm – създадени от човека машини, съоражения (обществен капитал)
Es – екосистемни услуги
W – отпадъци от различни отрасли (при ресурсодобива-60-70%; преработването на ресурси – 15-20%; при потреблението – 10%)

Закономерностите тук се основават на 2 основни закона:
1) R → P → C или R= W=Wr+Wp+Wc
↓ ↓ ↓
2)Wr Wp Wc
За съхранение на материята:

Нито създаваме нито губим, само видоизменяме, това което сме взели от природата го връщаме, но видоизменено.
1. За ентропията
В процеса на трансформация от една форма в друга е налице процес на разпръсване или ЕНТРОПИЯ. Присъщ е за всички системи. Неизбежните отпадъци, съпътстващи икономическите системи. Колкото 1 иконмическа ситема е по-слабо организирана, толкова по-голяма е ентропията (създава се по-малко продукт от съответната система, откъдето сиситемата е по-неефективна)
Ролята на рециклирането – възможно е човека да се противопостави и огрании процеса на ентропия.
Показатели за противодействието на ентропията: темпа на превръщане на ресурсите в отпадъци да е по-малък от темпа на превръщане на отпадъците в ресурси.
3) R→W≤W→R
4) W≤A
Обемът на отадъците на даден икономика. Системата да не превишава темпа на природните системи да разграждат и неотрализират вредата, която създават отпадните продукти.