Лекции по Икономика

3. Структура на номера на банковия клон и банковата сметка

3.1 Структура на кодовете, идентифициращи банките и банковите клонове
БНБ има монополното право да дава номера на банковия код за дадена банка след издаването на лиценз за извършване на банкови сделки. Банките и банковите клонове не могат да променят присвоените им кодове. По този код БИСЕРА разпознава по недвусмислен начин участниците в платежния процес. Структурата се състои от 8 раздела (байта): хххх – идентификатор на банката, получила лиценз. Следващите три ххх-а – идентификатор на банковия клон (от БНБ). Последният 8 х – контролно число.
Хххх ххх х
1111 222 3
1. Идентификатор на банката
2. Номер на банковия клон
3. Контролна цифра
Пример: 4212 201 6
Идентификатор на банката „ София „ - АД
Номер на банковия клон на ТБ „София „ – АД в село Калотино
Контролна цифра

3.2 Структура на банкова сметка
Структура на банкова сметка: всеки клиент има номер, даден от администратор в банката.
Х - Х - ХХХХХХ - Х - Х
Вид Вид Клиентски Пореден Контролно
сметка валута номер номер число
1 байт (х) – вид сметка – 1 - разплащателна сметка;
2 - депозитна сметка;
3 - бюджетна сметка;
4 - спестовна сметка;
5 - набирателна ;
6 - акредитивна сметка
7 - ликвидационна сметка.
2 байт (х) – вид валута 0 – лева, 1 – USD, 4 – EUR и т.н.
6 разреда – хххххх – номер на банковия клиент
х - пореден номер на този вид сметка на този клиент
х - контролно число
х-х-хххххх-х-х: 110007011х

Забележка: Освен банкови сметки има и счетоводни сметки. С банкови сметки пътуват всички преводи по БИСЕРА, а чрез счетоводните сметки (изградени по Националния сметкоплан) по тях стават вътрешнобанковите записвания. Банкова сметка на наш клиент 1-0-ххх701-1-х
Счетоводна сметка – ХХХХ ХХХХХХ Х Х
1713 000701 1 Х
Сч.с/ка по нац. (клиентски №) (партида) (контролно число) сметкоплан в лв. а във валута 1814