Лекции по Икономика

4. Методически инструментариум на контрола. Средства. Информационно осигуряване.

Средства на контрола.
Контролния цикъл включва различни елементи – избора на нормата за контрол, измерване и оценка на състоянието на обекта, сравняване на фактическото състояние със зададеното, разкриване на отклоненията, организиране на регулирането.
Средствата за контрол най-общо могат да бъдат разгледани като комплекс от неща, които се ползват от субекта за създаване и възпроизвеждане на контролния цикъл, т.е. създаване, формиране на контролна информация за регулиране на поведението на обекта за контрол. Средствата за контрол за взаимно свързани, взаимно си влияят и разглеждани в тяхната съвкупност, съчетание и използване определят специфичното съдържание на системата от средства за контрол.

Основните и елементи са:
1. Стопанската отчетност със своите съставки изпълнява различни функции. Независимо от това безусловно се приема, че една от основните функции е контролната. Контролната система използва стопанската отчетност за набиране на информация, за състоянието на обекта, за наблюдение, за контрол. От друга страна стопанската отчетност е и средство за защита на собствеността върху имуществото, начин за разкриване на несъответствията в активите, пасивите и капитала на предприятието.
2. Анализ на стопанската дейност – служи за разкриване на зависимости във възникването и развитието на отделни обекти за контрол. Чрез него се разкриват отклонения, характера и мащабите на отклоненията, икономическите последици, в отделни случаи се проявява като първоначална стъпка на контрола, позволяваща правилно да се ориентира и насочи контролната дейност към значими факти и нарушения. На анализ подлежат и приключителните документи от осъществения контрол – доклади, констатации, ревизионни актове, актове за начет. Това позволява да се направят верни оценки и изводи за състоянието в обектите за контрол, за значимостта на констатациите, за насоките и формите за въздействие.
3. Технически и организационни средства – помощни средства за контрола от гледна точка на технологията на набиране, обработването, ползването и предоставянето на информация. Те включват различни измервателни уреди, устройства, компютърна техника, средства за дистанционно предаване на информация. В състава на организационните средства се включват основно нормативни актове, базата за осигуреността на закона.
4. Критика и самокритика – средства, чрез които се набира информация за допуснати нарушения, в това число нанесени вреди, виновни лица. Те са средство за разкриване на възможните подходи за преодоляване на негативните последици и допуснати нарушения.
5. Поощрения и санкции – използват се за регулиране поведението на подконтролните обекти, когато са допуснати позитивни и негативни отклонения. Преобладават санкциите. В техния състав се включват дисциплинарните наказания, имуществени санкции, административно – наказателна отговорност.

Информационна осигуреност.
Основна функция на капитала е информационното осигуряване на управлението и регулирането на обекта за контрол. Във връзка с осъществяването на тази функция възниква обективната потребност от създаването и ползването на информационна система за контрол. Информационната система за контрол преследва цели, по-важните от които са:
1) определяне потребността от контрол;
2) определяне на контролния риск;
3) изследване на състоянието на обектите и допуснатите отклонения;
4) предварително насочване на контрола;
5) осъществяване на компетентно въздействие върху поведението на обекта за контрол.

Представата за дейността на подконтролния обект се постига чрез събиране на информация и включва както общите впечатления за средата, в която подконтролния обект работи, така и редица подробности, свързани с конкретната му дейност, поради което и информацията, която се събира може да бъде дефинирана като обща и специфична. Общата информация се отнася за средата, в която предприятието функционира, външни фактори, структура на организацията. Специфичната информация се отнася за конкретни дейности на одитирания обект, като:
- законови и подзаконови актове, регулиращи дейността;
- целите и задачите на подконтролния обект и начина, по който те се постигат и изпълняват;
- организационна структура на предприятието – структура на управление, разделение на отговорностите, длъжностни характеристики на персонала;
- главни сфери на дейност на одитирания обект и законовото осигуряване за тяхното осъществяване;
- оперативни процедури и проверки по обработването на информацията;
- прилаганата счетоводна система и счетоводна политика;
- финансовия план /бюджет/ на подконтролния обект;
- банкови сметки, извънбюджетни сметки, основания за тяхното съществуване;
- наличие на конкуренция в сектора на действия;
- главни доставчици и клиенти;
- система за вътрешна и външна комуникация;
- система за вътрешен контрол;
- последни промени в организацията на вътрешната и външната среда.

За да се получи горната информация, субекта за контрол трябва да се запознае с:
• Състоянието и перспективите на одитирания обект;
• Общи и специфични нормативни актове за дейността;
• Съдебни и данъчни регистрации и пререгистрации;
• Документи, свързани с управленската и организационна структура на дружеството;
• Вътрешни инструкции и правилници;
• Длъжностни характеристики;
• Планове – оперативни и стратегически;
• Дългосрочни споразумения и договори;
• Договори за правна помощ и консултантски услуги;
• ГФО, главна книга, Оборотна ведомост, Дневник и т.н.
• Доклади от предишни ревизии /одити/;
• Доклади и актове, съставени от други контролни органи – с обща компетентност, неспециални, специализирани.

Начини /методи, инструменти/ за събирана на информацията:
Анализ на документи
Интервюта
Попълване на въпросници
Процедурни фишове
Органограми
Диаграми за движение на документите

1. Анализ на документи – състои се в четене на писмени източници на информация и анализиране и установяване на връзките между факти и обстоятелства.
2. Интервю – включва разговори с ръководителите, служителите по ключови управленски позиции, с отделни отчетници. Използва се главно за допълнително пояснение на информацията, събрана от анализа на документите. Препоръчително е интервютата да се провеждат в присъствието на двама одитори. Въпросите и отговорите може да се документират в предварително изготвени въпросници.
3. Попълване на въпросници – съставя се и се попълва от контролния орган като въпросите се отнасят до:
- социално-икономическата сфера от дейността на предприятието, в това число задачи и структура на одитирания обект; място на предприятието в рамките на дружеството; нормативна уредба, приложима за подконтролния обект;
- вътрешно устройство на дружеството – в т.ч. общото устройство, организационни структури, счетоводни системи, компютърна система;
- функционирането, работата на подконтролния обект,
- въпроси, отнасящи се до организацията и системите за вътрешен контрол, минали и настоящи проблеми, текущи или планирани реформи;
- други въпроси по преценка на одитора.