Лекции по Икономика

8. Счетоводно отчитане на инвестициите в бюджетното предприятие.

1. Инвестициите като обект на счетоводното отчитане
По своята икономическа същност инвестициите са вложенията, които предприятието прави в капиталите на другите предприятия с цел получаване на дивиденти, ренти, разходи от авторски права, лихви и др. В зависимост от техния срок инвенстициите могат да се класифицират като краткосрочни (до 1год) и дългосрочни (над 1г). Финансовите инвестиции са свързани с придобиването на корпоративни и общински ценни книжа. Инвестициите в БП под формата на участия и дялове се заприходяват по справедлива стойност или по цена на придобиване.

2. Счетоводно отчитане на дългосрочните инвестиции
Използват се сметките от гр.51 Ценни книжа – те са активни и балансови сметки
Подгр. 511 Дялове и акции в страната
512 Дялове и акции в чужбина
521 Придобити държавни и общински ценни книжа
Инвестицията се заприходява по цена на придобиване, която се формира от покупната стойност на инвестицията и всички разходи по придобиването. Инвестициите, придобити чрез замяна се заприходяват по справедлива цена. Придобитите държавни и общински ценни книжа се отчитат по номинал. Разликата между номинала и цената на придобиване се отнася по сметките от подгр. 522 Премии/ отстъпки от номинала на държавни и общински ценни книжа.

3. Отчитане на краткосрочни инвестиции
Специфично за БП е,че отчитат краткосрочните си инвестиции по номинал. За отчитането на тези финансови активи се използват сметките от гр. 51 Ценни книжа и гр. 52 Държавни и общински ценни книжа. Разликите между номинал и цената на придобиването се отнася по сметки:
5139 Премии/ отстъпки от номинала на дългови ценни книжа на предприятия в страната.
5145 Премии/отстъпки от номинала на облигации и др. дългови ценни книжа на др държави.
5146 Премии/отстъпки от номинала на облигации и др. дългови ценни книжа на м/унар орг-ии
5147 Премии/отстъпки от номинала на облигации и др. дългови ценни книжа на финансови институции
5148 Премии/ отстъпки от номинала на други чуждестранни облигации и дългови ценни книжа
5221 Премии/ отстъпки от номинала на ДЦК в лева
5222 Премии/ отстъпки от номинала на ДЦК във валута
5223 Премии/ отстъпки от номинала на ОбЦК в лева
5224 Премии/ отстъпки от номинала на ОбЦк във валута
При продажба на дългосрочните или краткосрочните ценни книжа сметките за отчитането на премиите и отстъпките задължително се приключват, като салдата по тях се пренасят по сметките от подгр. 738 Реализирани курсови разлики от операции с ценни книжа – нето
7381 Реализирани положителни курсови разлики от операции с ценни книжа
7382 Реализирани отрицателни курсови разлики от операции с ценни книжа
Ценните книжа, както и всички инвестиции в БП могат да се продадат по цена, различна от номинала. Разликите, формирани при такава продажба, също се отнасят по сметки 7381 и 7382. Инвестициите подлежат на преоценка. Разликите, формирани при преоценката, се отнасят по сметки: 7801 Положителни преоценки на активи и 7802 Отрицателни преоценки на активи.