Лекции по Икономика

7. Счетоводно отчитане на паричните средства в бюджетното предприятие.

Отчитат се по сметките от гр.50 – активни, балансови сметки. В БП се осъществява инвентаризация на паричните средства. Излишъците се отчитат, както следва:
Д-т гр.50
К-т 7935 Излишъци от парични средства
При липси: Д-т 6935 Липси на парични средства
К-т гр.50
Ако липсата е по вина на МОЛ и е съставен Акт за начет:
Д-т 4213 Вземания от работници, служители и друг персонал – местни лица
К-т 7198 Приходи от неустойки, начети, обезщетения
Бюджетните предприятия осъществяват плащанията си по системата СЕБРА – система за електронни бюджетни разплащания. Специфични са плащанията и преводите във валута на БП, тъй като закупената валута може да се отразява само по левова равностойност, което се формира по 2 начина – по обявения курс на БНБ за деня или по цената на придобиване. БП имат право на избор за тази оценка. Реалзираните курсови разлики могат да са положителни или отрицателни. Отчитат се по сметки:
7391 Реализирани положителни курсови разлики от операции с валута
7392 Реализирани отрицателни курсови разлики от операции с валута
Паричните средства във валута се преоценяват по курса на БНБ в края на всеки месец. При тази преоценка формираните разлики се отчитат по сметки:
7801 Положителни преоценки на активи
7802 Отрицателни преоценки на акиви