Лекции по Икономика

6. Счетоводно отчитане на разчетите в бюджетното предприятие.

Разчетите се определят като паричен израз на стопанските отношения с трети лица. Те обикновено възникват по повод вземания и по повод задължения на БП. Разчетите могат да се класифицират като краткосрочни до 1 год и дългосрочни над 1 год; вътрешни и външни (според юридически статус на участниците). Според тяхното проявление в баланса различаваме реални (балансови) и условни (задбалансови).
Разчетните взаимоотношения се отчитат по сметките от:
гр.40 Доставчици
гр.41 Клиенти
гр.42 Разчети с персонал, студенти, пенсии и др.
гр.43 Разчети по публични вземания
гр.45 Разчети за данъци
гр.46 Разчети за временни безлихвени заеми
гр.48 Други разчети
гр.92 Дебитори и кредитори по условни вземания и задължения
гр.99 Други задбалансови активи и пасиви
Сметките за разчетите, по които се отчита вземания са активни, а тези, по които се отчитат задължения са пасивни!!!
Към сметките за разчети е подходящо да се организира такова аналитично отчитане, което да дава информация за конкретен контрагент, за вида валута и др. Най-типичните разчети в БП са:
а) свързани със задължения към доставчици – обикновено възникват при покупката на активи:
Д-т раздел 2 и 3
К-т 4010 доставчици в страната; 4030 задължения към доставчици от чужбина
При погасяване на задължението: Д-т 4010, 4030/ К-т гр.50

б) свързани с вземанията от доставчици по аванси
Д-т 4020 Доставчици по аванси от страната
4040 Доставчици по аванси от чужбина
К-т гр.50
При заприходяване на придобитите активи или услуги във връзка с предоставения аванс:
Д-т раздел 2, раздел 3, гр.50
К-т 4020, 4040

в) свързани с вземания от клиенти
Д-т 4110 Вземания от клиенти от страната
4130 Вземания от клиенти от чужбина
К-т гр.71 Приходи от продажби
При получаване на парите: Д-т гр.50
К-т 4110, 4130

г) свързани със задължения по аванси към клиенти
Д-т гр.50
К-т 4120 Задължения по аванси към клиенти от страната
4140 Задължения по аванси към клиенти от чужбина
При осъществяване на продажбата на актива:
Д-т 4120, 4140
К-т гр.71

д) Разчети с персонал по повод начислени РЗ
Д- 604 Разходи за заплати
К-т 4211 Задължения към работници, служители и др персонал – местни лица
4222 Задължения към работници, служители и др персонал – чуждестр лица
Ако има удръжки от персонала по повод ДОД, осигуровки:
Д-т 4213 Вземания от работници, служители и др персонал – местни лица
4224 Вземания от работници, служители и др персонал – чуждестранни лица
К-т 4591 Разчети по закона за облагане доходите на физическите лица

е) Разчет за осигурителни вноски
Специфично за предприятието от публичния сектор е, че уреждането на взаимоотношенията с ДОО и НЗОК за осигурителните вноски се извършва от разпоредителите 1-ва степен. Тези разпоредители превеждат средствата, поради което се използват сметки от гр.75 Трансфери.
За начисляване на осигуровки за сметка на БП:
Д-т 6051 Разходи за осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване
6052 Разходи за здравно осигуряване
6055 Разходи за допълнително задължително осигуряване
К-т 7595 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО
7596 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване
7597 Трансфери за поети осигур. вноски за допълн задълж пен.осигуряване

ж) Разчети със студентите в държавни висши училища
За начисляване на държавните такси:
Д-т 4243 Вземания от студенти и ученици – местни лица
4254 Вземания от студенти – чуждестранни лица
К-т 7051 Приходи от такси в лв
7052 Приходи от такси във валута
При внасяне на таксите:
Д-т гр.50
К-т 4243, 4254
За начисляване на стипендии:
Д-т 6411 Разходи за стипендии на местни лица
6412 Разходи за стипендии на чуждестранни лица
К-т 4241 Задължения към студенти и ученици – местни лица
4252 Задължения към студенти – чуждестранни лица
При изплащане на стипендиите:
Д-т 4241, 4252
К-т гр.50

з) Разчети с подотчетни лица
При предоставяне на аванса:
Д-т 4261 Вземания от подотчетни местни лица
4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица
К-т гр.50
При отчитането на аванса с авансов отчет
Д-т раздел 2, раздел 3, гр.50
К-т 4261, 4262

и) Разчети по емисии на държавни и общински ценни книжа
Дълг на централния бюджет по емитирани държавни ценни книжа възниква от момента на реализацията на държавните ценни книжа на първичния пазар. За отчитане на дълга по привлечения капитал от централния бюджети от бюджета на общините се изпълняват сметкит от гр.15 Емисии на държавни (общински) ценни книжа.

!!! Касовото изпълнение на бюджета се осъществява от БНБ чрез търговските банки.
!!! Фактическото изпълнение на бюджета е приходно и разходно.
Приходно е, когато реално се внасят бюджетни приходи или да се преведат средства реално по банковите сметки (разходно).
По фактическото изпълнение на приходната част на държавния бюджет са задължени всички (стопански предприятия, БП, граждани).
Това става чрез точно установените дължими данъчни приходи или надвнесени данъци след подаване на годишните данъчни декларации. Точното установяване на дължимия или надвнесения данък се организира на принципа на паричния поток. !!!