Лекции по Икономика

5. Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетното предприятие.

1. Характеристика на МЗ като обект на счетоводното отчитане
Материалните запаси са елемент на нефинансовите активи. Според тяхната употреба те са краткотраен актив. Те включват:
- материали;
- стоки;
- в някои случаи и продукция;
- някои биологични активи;
- като МЗ в БП се определят и ресурсите, придобити за поддържане на резерв от значими за страната продукти в Главно управление е Държавния резерв и военно временни запаси;
- като МЗ се третира и изкупената от държавата продукция с цел подпомагане и регулиране на производството, търговията и конкуренцията;
- като МЗ се третират и конфискуваните активи и придобитите обезпечения в Агенция за държавни вземания и Агенция митници.
Най-характерните МЗ в БП са под формата на консумативи (канцеларски материали, медикаменти, хранителни продукти, дезинфектиращи препарати, горива).
При придобиването си МЗ се признават по историческа стойност.
При влагането в дейността МЗ се изпизват по един от следните методи:
 метод на конкретно определената стойност
 метод първа входяща-първа изходяща
 метод среднопретеглена стойност
Избраният метод за оценка на МЗ е елемент на счетоводната политика. Той се прилага систематично от един в следващ отчетен период. В края на отчетния период МЗ се представят в баланса по по-ниската от цената на придобиване (себестойност) и нетната реализируема стойност (справедливата стойност – разходите по продажбата).
МЗ се отчита по сметките от подгрупа 302, 303, 304, към което е добре да се организира аналитичното отчитане по видове, номенклатура, местонахождение, МОЛ и др.

2. Счетоводно отчитане на материалите – подгр.302 – те са активни и балансови сметки
3020 Горива
3021 Канцеларски материали
3022 Храна
3023 Медикаменти и лекарства
3024 Учебни материали и помагала
3025 Постелен инвентар и работно облекло
3026 Строителни материали
3027 Консумативи и резервни части за хардуер
3028 Други резервни части
3029 Други материали
Спецификата е липсата на счетоводната политика, която да отчита процеса на доставката. Ако счетоводната политика на предприятието е ориентирано към изписването (изпълнението) на такава сметка, то би могло да се открие като аналитична сметка Доставки. Примерно 30201 Доставки на горива
Друга специфика е, че материалите много често са с ниска, незначителна цена на придобиване и твърде кратък срок на използване, като например канцеларски материали. За тях е допустимо да се изпишат директно като разходи, без да се заприходяват по подгрупа 302.
а) покупка на материали
Д-т 302
Д-т 4511 Разчети за ДДС (ако е възстановим данък)
К-т 40, 50
б) безвъзмздно придобити материали
Д-т 302
К-т 7413 Текущи трансфери и дарения в натури
в) придобити материали от ликвидност на активи
Д-т 302
К-т 7990 Прираст в нетните активи от други събития
г) придобити материали по реда на централизирани доставки
Д-т 302
К-т 45 Вътрешни разчети
д) излишъци от материали
Д-т 302
К-т 7933 Излишъци на МЗ
е) влагане в дейността
Д-т 601 по елемент
К-т 302
Д-т 65 по направление
К-т 601
ж) продажба на материали
изписване на продадените материали
Д-т 6112 Отчетна стойност на продадени материали
К-т 302
За прихода от продажбата
Д-т 50
К-т 7112 Приходи от продажби на материали
К-т 4511 Разчети за ДДС
з) липси
Д-т 6933 Липси на МЗ
К-т 302
Ако за липсата има вина МОЛ, се съставя и счетоводната статия:
Д-т гр.42 Персонал
К-т гр.79 Извънредни приходи
и) безвъзмездно предаване
Д-т 6990 Намаление на нетните активи от други събития
К-т 302
й) преоценка в края на отчетния период
Д-т 7802 Отрицателни преоценки активи или Д-т 302 прикл.с 1301
К-т 302 К-т 7801 Положителни преоценки на А

3. Счетоводно отчитане на стоките – 3040 – активна, балансова сметка
а) покупка
Д-т 3040
Д-т 4511
К-т 40, 50
Стоките се признават в баланса по цена на придобиване. Същевременно МОЛ носи отговорност по по-високата между отчетната стойност и продажната цена на придобитите стоки. Обикновено по-висока е продажната цена.  за да се дозадължи МОЛ по продажната цена, трябва да се състави статията:
Д-т 3040 продажна цена 120 лв
1-ва анал. Стоки на склад
2-ра анал. Склад №
3-та анал. МОЛ Иван Петров
К-т 3040 100 лв с цена на придобиване
К-т 3040 с надценката
Анал.с/ка Разлика до продажната цена
б) излишъци при инвентаризация
Д-т 3040
К-т 7933
в) безвъзмездно придобиване
Д-т 3040
К-т 7413
г) продажба
- изписване
Д-т 6114 Отчетна стойност на продадени стоки – цена на придобиване
Д-т 3040 надценката
Анал.с/ка Разлика до продажната цена
К-т 3040 - продажна цена
Анал.Стоки на склад
Анал. Склад №
Анал.МОЛ
- приходи от продажбата
Д-т 50, 41
К-т 7114 Приходи от продажба на стоки
К-т 4511 Разчети за ДДС
д) липси, брак, преоценки – както при материали

4. Счетоводно отчитане на готовата продукция
Обикновено продукцията е резултат от извършената стопанска дейност в помощните звена. Продукцията се заприходява по себестойност по сметка 3030 Продукция
Д-т 3030
К-т 601 Разходи за материали
К-т 602 Разходи за външни услуги
К-т 603 Разходи за амортизации
К-т 604 Разходи за заплати
К-т 605 Разходи за осигуровки
К-т 609 Други разходи
Продажбата на продукцията се отчита, както следва:
а) изписване на продадената продукция
Д-т 6113 Отчетна стойност на продадена продукция
К-т 3030
б) прихода от продажба
Д-т 41, 50
К-т 7113 Приходи от продажба на продукция
К-т 4511
Специфични сметки за бюджета за сметки от гр.32, гр.33 Конфискувани активи