Лекции по Икономика

4. Счетоводно отчитане на НМДА в бюджетното предприятие.

1. Характеристика на НМДА като обект на счетоводното отчитане
НМДА са установими, нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция, макар че може да имат материален носител. От използването им се очаква бъдеща икономическа изгода и те са установими – могат да бъдат отделени от другите активи на предприятието и да бъде определена иконом. изгода, която точно те носят!!!
За да бъде признат в баланса един актив като нематериален, той трябва да отговаря на следните критерии:
- да е установим
- да е контролиран от предприятието
- да е надлежно оценим
- да носи икономически изгоди
- да отговаря на изискването за същественост
В бюджетните предприятия не се начисляват амортизация на НМДА.
НМДА се признават по тяхната историческа цена. При последващото им оценяване са допустими 2 подхода:
а) цена на придобиване – амортизация – загуби от обезценка
б) отчитане по преоценъчна стойност = на справедлива стойност  този е подходящ за БП.
НМДА могат да се класифицират, както следва:
а) права за индустриална собственост – търговски марки; авторски права, издателски права, лицензи, франчайзи, патенти
б) права върху интелектуална собственост – свързват се с авторски права
в) концесионни права
г) технологични права – репутации, формули, модели, дизайни, прототипи, матрици, шаблони, които предполагат използването на нова технология
д) НМА в процес на развитие
е) други
Отчитат се по активни счетоводни сметки от гр.21, подгр.210
с/ки 2101 Програмни продукти
2102 Патенти, лицензи, концесионни права, фирмени и търговски марки и др.
2109 Други НМА
Може да се организира аналитичното отчитане по видове активи, местонахождение, МОЛ и др.

2. Счетоводно отчитане на придобиването на НМДА
а) Създаване в БП (стопански начин)
за отразяване на разходите по икономически елементи:
Д-т гр.60
К-т раздел 3, 4, 5
За отнасяне на разходите в състава на разходите за придобиване:
Д-т 6502 Придобиване на НМДА по стопански начин
К-т гр.60
Заприходяване на новопостроеният НМДА:
Д-т гр.21
К-т 6502
Ако активът не бъде довършен до края на отчетния период, то трябва да се пренесе по
Д-т 2109
К-т 6502
В началото на новия отчетен период се съставя счетоводна статия:
Д-т гр.21
К-т 2109
б) покупка
Д-т гр.21
К-т 40, 50
в) получаване по ф-мата на разполагаемия капитал
Д-г гр.21
К-т 100 Разполагаем капитал
г) безвъзмездно придобити
Д-т гр.21
К-т 7414 Капиталови трансфери и дарения в натура от страната
Може и 7484 Капиталови трансфери и дарения в натура от чужбина
7474 Капиталови трансфери и дарения в натура от други държави
д) излишъци при инвентаризация
Д-т гр.21
К-т 7932 Излишъци на ДА
е) Трансформиране на един вид НМДА в друг например:
Д-т 2102
К-т 2109

3. Счетоводно отчитане на изваждането от употреба на НМДА
а) продажба
за отразяване на прихода от продажба:
Д-т гр.50, 41, 48
К-т 7140 Приходи от продажба на НМДА
За отразяване на намалението на продавания НМДА
Д-т 6140 Отчетна стойност на продадени НМДА
К-т гр.21
б) брак
Д-т 6932 Липси и брак на ДА или 6990 Намаление на нетните активи от др.страни
К-т гр.21
в) безвъзмездно предаване
Д-т 6457 Капиталови трансфери за нестопански организации в натура
К-т гр.21
д) липси
- поради форсмаж. Обстоятелства
Д-т 6932
К-т гр.21
- ако има вина МОЛ,се съставя и счет. статия
Д-т 4213 или 426
К-т 7198 Приходи от неустойки, начети, обезщетения

4. Счетоводно отчитане на преоценката на НМДА
Отчита се по сметки 7801 и 7802
При надоценка: Д-т гр.21
К-т 7801
За приключване Д-т 7801
К-т 1301
При подоценка: Д-т 7802
К-т гр.21
За приключване Д-т 1301
К-т 7802