Лекции по Икономика

9. Характеристика и цел на системата от въздействия. Мерки за отстраняване на нарушенията.

Характеристика и цел на системата от въздействия.
В резултат на осъществения финансов контрол се правят констатации за различни слабости и нарушения. Определят се конкретни размери на причинените вреди, реализираните незаконни доходи, т.е. костативността е само една от страните на контрола.
Необходимо е да се прави разграничение между общото понятие контрол и проявните форми – организационните способи, в които той се осъществява на практика. Въпросът за видовете контрол спомага за по-доброто изучаване на финансовия контрол.
Установяването на отклоненията от различни субекти на контрола (органи за вътрешен финансов контрол, органи на приходната администрация, финансови одитори и т.н.) е предпоставка и организационно условие за осъществяване на комплекс от дейности и мероприятия за изправяне, отстраняване и предотвратяване на нарушенията и вредите към държавата или съответния собственик на капитала. Въздействието може да се разглежда като реализация на резултатите от упражнения финансов контрол.

Системата от въздействия има да изпълнява някои конкретни задачи и реализацията на строго определени цели. По-съществените от тях са:
а) да се отстранят допуснатите слабости и нарушения;
б) да се възстановят причинените вреди на собственика на капитала;
в) да се вземат подходящи мерки за отстраняване на причините и факторите, обуславящи нарушенията и вредите;
г) да се възпитават и превъзпитават субектите извършили нарушенията и причинили отклоненията.

При изграждането на системата от въздействия следва да бъдат отчетени основните причини и фактори за отклоненията и нарушенията на нормативната уредба. Тяхното познаване позволява да се изгражда адекватна система за въздействия. По-съществени причини за отклоненията и нарушенията в стопанската дейност са:
а) незадоволително състояние на организацията, методологията и формите на въздействие на вътрешния финансов контрол;
б) съществени пропуски в действащото законодателство;
в) субективизъм в действащото законодателство по отношение санкциите и отговорностите;
г) пропуски при формирането и възпитанието на отделната личност;
д) икономически фактори, обуславящи ниски доходи и обедняване на гражданите.

За да изпълни основните си задачи и реализира целите си системата от въздействия трябва да притежава следните по-съществени характерни черти:
- З А К О Н О С Т – т.е. системата от въздействия да бъде нормативно регламентирана и да се прилага в съответствие с изискванията на нормативната регламентация, а не своеволно;
- Д Е Й С Т В Е Н О С Т – да води до възстановяване на причинените вреди и до преодоляване на слабостите и нарушенията;
- Р Е П Р Е С И В Н О С Т – да се търси отговорност и налагат санкции на причинителите на вреди и извършителите на нарушенията;
- В Ъ З П И Т А Т Е Л Е Н Х А Р А К Т Е Р – да формира необходимото поведение в субектите причинили нарушенията и отклоненията, което да преодолява възможностите да се допускат слабости и нарушения занапред;
- О П Е Р А Т И В Н О С Т – да се реагира своевременно на слабостите и вредите и да се погасяват вземанията в съответствие с действащото законодателство.
Ефективността на системата от въздействия на контролната система се обуславя от изграждащите я елементи. Те трябва да се изграждат и прилагат така, че да се реализират принципите и изискванията защитаващи интересите на отделните граждани и на собственика на капитала.

Системата от въздействия се изгражда от следните основни елементи:
- Мерки за отстраняване на нарушенията;
- търсене на отговорности и налагане на санкции;
- проверка на изпълнението.
Елементите на системата от въздействия е възможно да се структурират и по друг начин. Тя може да бъде диференцирана и детайлизирана в по-голяма степен. Основното като съдържание обаче се запазва.

Мерки за отстраняване на нарушенията.
Мерките за преодоляване на слабостите и нарушенията се предприема от различни субекти на финансовия контрол. То е нормативно уредено в действащото законодателство в областта на финансовия контрол. Проявява се в различни форми, като:

1. Задължителни указания (разпореждания)
С тях се цели да се окаже помощ на подконтролните обекти и на отделните лица за преодоляване на слабостите и отстраняване на нарушенията. Дават се предимно от органи на външния финансов контрол . Най-често се прилагат в практиката на държавния вътрешен финансов контрол и сметната палата. След проведени финансови ревизии и с цел отстраняване на нарушенията и факторите, които са ги породили, органите на ревизионния финансов контрол дават указания за предприемането на съответните мерки, с цел да не се допускат нови нарушения.
Правата на тези органи (за външен финансов контрол) са регламентирани в нормативната уредба. Указанията се дават под формата на заповед или разпореждане. Министърът на финансите и ръководителите на ревизионни служби към същото министерство дават указания, свързани с реализацията на основните задачи на тази контролна система, т.е те имат за предмет отстраняване на слабости и нарушения на действуващото законодателство, регламентиращи стопанската и финансова дейност на всички предприятия с държавно и общинско участие.
Задължителни указания могат да дават и ръководителите на централни ведомства – министри и председатели на държавни агенции. Техните правомощия се ограничават по отношение на ръководените от тях търговски дружества и организации. В обхвата на указанията могат да бъдат включени законосъобразното и целесъобразното осъществяване на съответните дейности, предмет на финансовия контрол. Тези правомощия не са специално регламентирани в действащото законодателство. Това не е необходимо.
В правомощията на органите за ръководство и контрол в съответните търговски дружества е да дават задължителни указания. Указанията могат да бъдат дадени под различни форми: заповед, писмо, решение и т.н.
Задължителните указания, независимо от органа, който ги прави, трябва да отговарят на определени общи изисквания, като: да бъдат конкретни, срочни, реално изпълними, да са перспективни.

2. Предложения пред компетентни органи за отстраняване на действия на ръководителя на одитирания обект или издадени от него вътрешни нормативни актове, с които се създават условия за причиняването на вреди.

3. Предложения пред ръководителя на подконтролния обект за търсене на имуществена и дисциплинарна отговорност от виновни длъжностни лица по КТ и Закона за държавния служител.

4. Спиране на разпореждания и действия – чл. 26 от Закона за сметната палата.
Прилагат се тогава, когато в резултат на ръководни функции или конкретни изпълнителски действия се причиняват вреди или се нарушават се грубо действащите закони. Това право се регламентира със Закона за сметната палата. Осъществяват се чрез издаване на заповед на Председателя на сметната палата. Те имат задължителен характер. При нарушение на издадената заповед за спиране на разпореждания и действия се уведомяват органите на прокуратурата. Същевременно се налагат и глоби, като се издават наказателни постановления от Председателя на сметната палата.

5. Заповеди на ръководителите на контролираните предприятия
Те имат за предмет законосъобразността и целесъобразността на проверената дейност. Правата на тези органи са регламентирани с Кодекса на труда, вътрешните правилници, наредби, устави и др. В заповедите на ръководителите на контролираните звена се посочват и действията, които трябва да се предприемат за отстраняване на слабостите и нарушенията.