Лекции по Икономика

8. Други способи за фактически контрол.

СПРАВКА - чрез нея се набира и систематизира информация за група обекти, операции, данъчни задължения, различни видове осигуровки. Изготвя се въз основа на данни, съдържащи се в първични, вторични счетоводни документи или счетоводни регистри. По-често се разработва от длъжностните лица, чиято дейност е обект на одит. Няма строго определена форма. Следва да съдържа реквизитите:
- предназначение на справката
- източниците за съставянето и
- да е подписана от лицето, което я изготвя, главния счетоводител и ръководителя на подконтролния обект.
Тя следва да е достатъчно прегледна и разбираема. Предназначението и е основно да послужи за написване на констатации и за доказване на отклоненията в тези констатации.

АНКЕТИРАНЕ – намира приложение при необходимост да се изяснят отделни страни на одитираните обекти, операции, резултати. Чрез анкетите се получава по-богата и разнообразна информация, въз основа на която става възможно да се определи реалната потребност от контрол, проблемно да се ориентира в какви насоки да се задълбочат проверките, какви въпроси да се включат в програмите за контрол.
Осъществява се чрез попълване на въпросници. Те следва да бъдат предварително обмислени и структурирани, за да могат да послужат за лесно анализиране на информацията. По преценка на одитора и в зависимост от целите, които се преследват с контрола, въпросите могат да си попълват както от одитора, така и самостоятелно от отговорното длъжностно лице.

ОБСЛЕДВАНЕ - служи за установяване фактическото състояние от дейността на дружеството, на отделни сектори в работата му. Извършва се по служебен ред от специализирани контролни органи, които формират така наречената експертна оценка. Целесъобразно е провеждането му да се извършва преди осъществяването на конкретни процедури. Най-често чрез огледи, разговори и събеседване с ръководството на одитирания обект, със служители на управленски длъжности. За резултатите от него се съставят протоколи или доклади.

ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ - прилагат се тогава, когото следва да се доизяснят определени ситуации, операции, финансови резултати, спорни констатации. Използват се като доказателствено средство. Задължителни са за условията на външния финансово-икономически контрол, а за условията на вътрешния контрол като последица от направени инвентаризации, установени нарушения на финансовата дисциплина. Подходящо е въпросите предварително да бъдат формулирани и адресирани до конкретното длъжностно лице. Подписват се от лицата, които ги дават.

СВЕДЕНИЯ ОТ СВИДЕТЕЛИ - намира приложение по-често в практиката на специализирания контрол (финансово разузнаване, икономическа полиция, агенция „Митници” и др). Чрез него се доизясняват отделни факти, набира се необходимия доказателствен материал за извършени длъжностни присвоявания, кражби, обсебване, укриване на приходи или доходи, неплащане или плащане в по-малки размери на данъци, мита, осигуровки; реализирани корупционни действия, чрез даване на подкупи. В практиката на финансово-икономическия контрол този способ се прилага, когато липсват необходимите доказателства, документи или те са неистински, преправени, фалшиви. Резултатите от разпитите на свидетели се систематизират и отразяват в протоколи. Резултатите в съвкупност с други констатации се използват като доказателствено средство.

ЛАБОРАТОРЕН АНАЛИЗ – чрез този способ става възможно да се изследват и докажат по-тясно специализиран начин определени стопански факти. На такъв се подлагат качествата на ресурсите. Извършва се в специализирани лаборатории като за резултатите се изготвя свидетелство за лабораторен анализ. То служи като доказателствено средство на-често свързано с реализирането на спекулативни (незаконни) доходи от подконтролния обект чрез ощетяване на потребителите.

ФОТОСНИМАНЕ – прилага се при по-особени случаи, т.е. тогава, когато направените констатации могат бързо и лесно да бъдат променени в резултат на външни умишлени действия от страна на заинтересовани длъжностни лица, най-често при разпиляване, неправилно съхранение, бездействащи и залежали ДА или използвани не по предназначение. Фотоснимката играе ролята на констативен протокол. На гърба и се отбелязва обекта на заснемане, дата, наименование на дружеството и неговия адрес, име, фамилия на представителя на предприятието и неговия подпис, име, фамилия и подпис на одитора.