Лекции по Икономика

7. Съдебно-счетоводни експертизи.

Експертизата се явява продължение на контрола, без да е негова съставна част. Извършва се по тясно специализиран начин от независими лица /експерти в дадена област/, наречени вещи лица. Според обхвата са познати икономически, технически, медицински, съдебно-счетоводни, графологически и т.н. Според броя на лицата, които я извършват биват единична и групова (колективна).

Предмет на съдебно-счетоводните експертизи – информацията, отразена в документите или отчетните регистри за имуществените форми на капитала, гражданско правните отношения, стопански операции, финансови резултати, данъчните задължения, осигурителни вноски, информацията, станала обект на разследване и съдебно дирене, по която съдът или прокуратурата са поставили въпрос за изследване и решаване от специалисти (вещи лица) по счетоводство, финансово право, икономически анализ.
В методологическия инструментариум на съдебно-счетоводните експертизи влизат различните способи на документалния контрол.
Назначаването на ССЕ се извършва въз основа на решение на съответния окръжен съд, което решение съдържа основанието за възлагане на ССЕ; задачите и обекта на експертизата; материалите, които се дават на вещото лице; трите имена на експерта; неговата длъжност; срок за представяне на резултатите.
Организацията и методологията на ССЕ в България се осъществява от Министерството на правосъдието, като по места към Окръжните съдилища са обособени служби за Съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи. В тях работят щатни и нещатни експерт-счетоводители, които да отговарят на изискванията на Наредба 1461.

Права на експерт-счетоводителите:
1. Да се направи отвод, когато счита, че е некомпетентен да извърши експертизата или когато е в роднински връзки с лицето, чиято дейност е обект на експертизата, когато е заинтересован от изхода на делото.
2. При изпълнение на поставените задачи да получи достъп до счетоводни документи и регистри, да иска съдействие от ръководителя на дружеството, в което се прави експертизата.
3. Да поставя въпроси на длъжностни лица, взели участие в съставянето и осчетоводяването на документите.
4. С решение на институцията, назначила експертизата да получава документи (да извършва насрещни проверки в други ТД)
5. Да получи възнаграждение, определено от органа, назначил експертизата.

Задължения на експерт-счетоводителя:
1. Да изпълнява поставените задачи като добросъвестно и коректно съставя констатациите.
2. В рамките на определения срок да направи писмена характеристика на обекта на експертизата.
3. Да пази тайна за получените сведения и факти, обект на ССЕ.
4. Да се яви пред съответния орган, назначил експертизата, когато той го призове.

За резултатите от извършените експертизи се съставя доклад (заключение), който като структура съдържа следните раздели:
1). Встъпителна част – посочват се имената на вещите лица, наименование на предприятието и адрес, периода, през който е направена експертизата.
2). Задачи на експертизата – посочват се въпросите, на които отговор трябва да даде вещото лице.
3). Обстоятелства по делото – посочват се основанията за назначаване на експертизата. Най-често основания са: ревизионни актове, одитни доклади, актове за начети и др.
4). Проверени документи и книжа – посочват се всички проверени документи и начина на водене на счетоводството.
5). Констативно-съобразителна част – прави се описание на целия доказателствен материал, който се използва за формулиране на заключение.
6). Заключение – дава се отговор на всички поставени въпроси, то не следва да съдържа алтернативи, както и да се изразява мнение извън компетентността на вещото лице.

Докладът се подписва от вещите лица и се изпраща на службата за ССЕ за проверка. При проверката следва да се установи:
• Дали вещото лице правилно е насочило действията си към съответните документи, по които се спори.
• Взети ли са предвид обясненията на ищеца и ответника.
• Съдържат ли се противоречиви и неточни формулировки.
• Проверява се използваните източници за формулиране на констатации. От компетентността ли са на вещите лица.
• Не се ли съдържат препоръки и евентуални становища за виновност/невинност. Такива не трябва да има.

Основни въпроси, които се решават със ССЕ.
1). Установяване правилността и законността на оспорваните ревизионни актове, одитни доклади и други приключителни документи на финансово икономическия контрол.
2). Правилно начисляване на трудови възнаграждения и осигуровки, правомерност на обезщетенията, които се получават при отпуски, трудови злополуки и други суми, получавани от фондовете на НОИ, НЗОК.
3). Отговорност на вещите лица :
- дисциплинарна – за съставяне на некачествени доклади, неспазване на определените срокове за изпълнение на възложените задачи;
- административно-наказателна – глоби, когато вещото лице не се яви на съдебно заседание без уважителна причина.
- наказателна – когато вещото лице съзнателно съставя и дава грешно заключение.
4). Вещото лице не е длъжностно лице по време на процеса, нито свидетел, нито страна по делото, нито обвинител. Той само докладва своето заключение от позициите на независим и безпристрастен специалист.