Лекции по Икономика

6. Инвентаризация.

Инвентаризацията е способ на подготовка и фактическа проверка чрез различни начини /броене, теглене, мерене и т.н./ да се установи фактическото състояние на активите и пасивите на предприятието към определена дата и сравняване на полученото със счетоводните данни и установените липси и излишъци.
Контролът може да се осъществи чрез одит или ревизия. Те се правят на юридическо лице. Не можем да отъждествяваме ревизия и инвентаризация.
Инвентаризация на вземания и задължения се извършва чрез изпращането на потвърдителни писма до съответните дебитори и кредитори.

Правна рамка на инвентаризацията – Закон за счетоводството, Сметкоплана, Наредба 13а 10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на материални ценности.
Инвентаризация се извършва при:
- веднъж на 2 години за ДМА и ДНА
- не по-малко от веднъж годишно на останалите активи и пасиви, във връзка с изготвянето на ГФО
- при смяна на МОЛ
- при непреодолима сила и случайно събитие
- при действия на трети лица
- при искане на контролния съвет, прокуратурата, съда, Сметната палата
- по инициатива на ръководителя, удовлетворяваща искане на собственика.

Видове инвентаризация
1. В зависимост от повода за извършването
- планова, редовна
- инцидентна, извънредна
2. В зависимост от обхвата
- пълна
- частична

Технология на инвентаризацията – стъпки.
1. Заповед за инвентаризация, в която се уточнява състава на комисията, обекта на инвентаризация, срок за започване и завършване на работата. В комисията може да бъде включен дипломиран експерт счетоводител, който проверява ГФО. Проверяваното МОЛ не може да е член на комисията. Ако е възпрепятстван по уважителни причини инвентаризацията се извършва в присъствието на негов представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
2. Попълване и подписване от МОЛ на декларация – въпросен лист.
3. Уточняване изправността на измервателните уреди;
4. Уточняване на мерните единици за отделните ресурси, с които МОЛ е задължено.
5. Извършване на фактическо измерване на ресурсите и записване на наличностите в инвентаризационни описи или актове за наличност с данни за наименование на обекта, шифър, мярка, единична цена, количество и стойност. При провеждането на инвентаризацията достъпът на външни лица до обекта се ограничава. Броенето, меренето, тегленето се извършва от самото МОЛ под наблюдението на комисията. Инвентаризационните описи се подписват от МОЛ и членовете на комисията.
6. Извършване на сравняване между фактическите наличности и счетоводните данни (сравнителни ведомости).
7. Извършване на компенсации на липси и излишъци.
8. Изчисляване на законните естествени фири – третират се като необходимо присъщи разходи. Те не са право на отчетника. Признават се само при липси.
9. Изискване на писмени обяснения от МОЛ за резултатите.
10. Оформяне на документи – протоколи за компенсация между липси и излишъци, протокол за липси за сметка на предприятието, протоколи за липси, отразени като вземания от неизвестни лица до приключване на следствените действия. Посочените документи се утвърждават от ръководителя.
11. Запознаване на ръководителя с резултатите от инвентаризацията и тяхното осчетоводяване.

Нарушения при инвентаризация
1). Неправилен подбор на комисията.
2). Липса на внезапност.
3). Не се извършва фактическа проверка.
4). Неправилно извършване на компенсации и изчисляване на фири.
5). Бракуват се липсващи ресурси.
6). Не се осчетоводяват своевременно резултатите от инвентаризациите.
7). Не се търси нужната имуществена отговорност.