Лекции по Икономика

9. Условия и принципи за устойчива икономика

БВП – измерител на икономическия растеж. Проследява стоките и услугите, произведени в 1 страна за 1 година. Този измерител, обаче не ни показва състоянието на природните ресурси и екосистемите.
От 1970-2000г. БВП нараства с около 260%, докато за същия период показателя, проследяващ природните ресурси и екосистемите намалява около 30%

Извод: всеобщият измерител БВП се нуждае от корекция – въведени са нови измерители (чист БВП; коригиран ВП)

Ако се разглежда за различни страни се вижда на къде се развива дадена страна.
R,Es – превръщат се в ограничител на икономиката и на благосъстоянието; този показател има важно значение, т.к. благосъстоянието трябва да се предава през поколенията.
Поледните 10 год. промени в посока подобряване на благосъстоянието.

Ръстът на населението нараства→нараства и потреблението. Техническия прогрес действа двупосоно (намалява R и подобрява живота)

Модел на фунията (на ограничените възможности)
 Назад във времето възможностите са били по-големи, а в бъдеще те намаляват. За да се обърне тази представа. Трябва да се премине към устойчиво развитие.

Ipat - уравнението проследява демографския ръст. Сле 60-те години има промяна в прирастта на населението. От 2,1 на 1,2 %, но за този отрязък от време се увеличава продължителността на живота(променя се възрастовата структура на населението). Тази промяна е неблагоприятна.(прогнозира се до 2050г. за броя на населението 1.(положителна прогнза) Населението да се стабилизира около7,9милрд.д. ; 2.(песимистична, т.к. би се отразила неблагоприятно на R, Es) 10,1милрд.д.); 3. (умерена) 8,5 милрд.д.)

Благосъстояне от гледна точка на разпределение на доходите и потреблението на населението
 Днес населението потреблява около 80% от природните ресурси(потребителско поведение в групи страни, което не позволява разумно разпределение на благата и природните ресурси)
 Екологична стъпка (отпечатък) – показател, измерващ отношението между природните ресурси и потреблението. Направено е изчисление за еколог.стъпка за света и някой страни, за да се поддържа екологи1ното състояние за човек от населението трябжа да се употреби по 1,8 хек. площ. По настоящем за човек се употребяват около 2,2 хек. площ, това показава, че екологичната стъпка е неустойчива.

Екологичен индекс – във времето се развива неравномерно. Прмерно иновациите са насочени да удовлетворчват потребностите само на 4% от населението.

Формират се 4 условия, които ни дават възможност за преминаване към устойчиво развитие в бъдеще:
1) Икономическия растеж е устойчив тогава, когато се усъществчва без да е корелационно свързан с природните ресурси
2) Икономическия растеж е устойчив, когато не е за сметка на унищожаването на капацитета на Es
3) Икономическия растеж е устойчив, когато екологичният товар(отпадъци, замърцяване) не недвшават капацитета на Es
4) Икономическият растеж е устойчив, когато благата се разпределят по-справедливо, като се отчитат потребностите и на крайно бедните.

Принципи за устойчиво използване на природните ресурси (ПР)
ПР могат да се поделят на 2 групи: на въстановими и невъстановими.
1) въстановимите имата естествената способност да попълват своите запаси във времето, съпоставимо с тяхното използване
2)невъстановимите нямат тази естествена способност.
Понастоящем се обръщаме повече към използването на невъстановими ресурси→негативно

Структура на ПР (R) %
1. RR(въстановими) 99,8%
1.1. Естествено въстановими 99,7 %(растения и животни - биомаса)
1.2. Антропогенно въстановими 0,1%(селско- и горско-стопански екосистеми,които ние управляваме)
2. nRR(невъстановими) 0,2%
2.1. Енергия 0,1%
2.2. Минерални суровини 0,1%

nRR
ni=0
(въстановяването на природни горива и руди)
yi(t0-t1)→ако имаме постоянна степен на изменение можем да кажем за колко време ще ни стигне съответния ресурс; но ако този добив се увеличи→времето за използане се намаля
RR
(рибни, горски и др.)
Да се следва правилото в рамките на следното уравнение
yi ≤ ni (+Wf)→устойчиво използване
добивът на i-тия ресурс не бива да надвишава естественото въстановяване на ресурсите ni

NB! По-пестеливото използване на nRR да се разкъса възката между икономическото развитие и добива (използването) на nRR за да ги има и за напред.
Принцип: за да се поддържа неизменно състоянието на дадена страна износител на енин или няколко природни ресурса е необходимо да се реинвестират ПР в други активи (акции; пенсионни фондове)

Принципи за устойчива икономика (The 5-th – R principles OTD 1995)
1) Съкращаване, намаляване, минимализиране – в основата на разкъсване на връзката на икономическо развитие и потребление на ПР
2) Замяна на невъстановимте с въстановяеми ресурси, които биха ни гарантирали по-голямо развитие в икономиката
3) По-пълно извличане на енергия, на полезн вещества от отпадъците;
4) Повторно използване на детайли, стоки, които са годни за потребление
5) Рециклиране
Да се спазва йерархията в прилагането на принциприте.