Лекции по Икономика

1. Счетоводството като информационна система.

1. Същност, място в управлението на фирмата Всяко предприятие е един вид организъм, който е насочен за постигане на определени цели чрез комплексно използване на вложените средства (капитали), които намират своето отражение в различни имуществени форми. Производственият процес превежда различните имуществените форми в едно непрекъснато обръщение, в резултат, на което се появяват нови съотношения в състава на имуществото, както и във величината на капитала. Този процес трябва да протича по ефективен начин, което налага непрекъснатото му изучаване, наблюдаване и направляване или така нареченото управление. Управлението е целенасочено въздействие върху определена система така, че нейното съществуване и развитие на база определени обективни условия за отговори на определени цели. Стопанското развитие и неговото управление се нуждаят от определена информация. Тя е резултат на определена дейност свързана с регистрирането, количественото и стойностно измерване, качествено характеризиране на стопанските операции и процеси с цел тяхното ефективно управление. Появата на счетоводството като теория и практика е далеч във времето преди новата ера в Египет, Финикия, Вавилон, Индия, Китай. По нататък в епохата на “класическа древност” за която са характерни развитието на занаятите, разширяване на стоковото производство като се появяват и длъжности изпълнявани от обучени лица държавни касиери (бирници). През средните векове се извършват промени в отчетността като смяната на използваната цифрова система (от римските цифри) към арабските (индуски) цифри. В края на XIX и началото на XXв. се усъвършенствуват средствата с помощта, на които се регистрира, преобразува и съхранява информацията. През този период се появяват и редица публикации по счетоводство. Първата написана книга е от 1494г. на Францискианският монах Фра Лука ди Барго (светското му име е Лука Пачиоли). В нея е изложена технологията на двойното счетоводство и е озаглавена “Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и съотношенията”. На база теоретичните си познания по приложна математика Пачиоли разбира двойствеността при отразяване на стопанските операции и я свързва с двойствената математическа логика и отразява в книгата си. Счетоводството в България е пренесено от Дубровнишката и Цариградска школа през XIХ век. Първата книга по счетоводство на български език е от братята Стоян и Христо Караминкови “Диплография или как да се държат търговските книги” (Цариград 1850г.)

2. Съвременното счетоводство е занаят (вид човешка дейност) и научно направление, което непрекъснато се развива. На настоящия етап счетоводството е една усъвършенствувана система за информационно осигуряване на управлението. Информацията е ресурс жизнено необходим за всички икономически явления и процеси. Тя включва сведения, справки, обобщения. Икономическата информация обхваща една пълна система от данни и показатели, които протичат от обекта към субекта на управление (обратна информационна връзка). Информацията помага на субекта непрекъснато да опознава обекта, в който смисъл тя има констативно доказателствена сила и отразява същността на икономическите явления.

Икономическата информация се разделя на: 1. Нормативно-технологична 2. Планово-прогнозна 3. Отчетна 84% 3.1. Оперативна създава се поради все по-пълното обвързване на управляващия орган с научно-техническите въведения телефон, факс, компютри (интернет). Тя дава основно количествена характеристика на обекта. 3.2. Статистическа тя е неизбежен етап при протичането и отчитането на промените в обществения живот. Държавните органи чрез структурите на статистиката се интересуват от дейността на отделните стопански операции. Освен това тя предоставя количествена, стойностна и качествена характеристика на отделните явления и процеси. 3.3. Счетоводна заема найвисок относителен дял около 67%, създава се в обособени единици (предприятие), използува основно стойностните измерители и се създава непрекъснато. Счетоводството е научно изградена система за непрекъснато, цялостно, документално обосноваване и стойностно отразяване дейността на стопанските единици с цел осигуряване на отчетно-икономическа информация за ефективното им управление. На базата на трите посочени вида информация се създават науките информатика (наймладата), статистика и счетоводство (най-старата).
2. Потребители на отчетно икономическа информация а/ външни капиталовложители конкуренция контрагенти кредитори правителства и техните органи общественост б/ вътрешни управлението на стопанската единица акционери персонал
 3. Отчетни измерители Те обхващат определени мерни величини, с които се дава количествен израз на фактите и явленията . До началото на XIXв. в различните страни се използуват различни мерни единици. След това се въвежда световна метрична система. У нас тя започва да действа от 1889г.
 а/ натурални измерителите дават характеристика на отчетните обекти брой, метри, литри, килограми, декари и др. Чрез тях отделните стопански обекти се индивидуализират. но в същото време не всички от тях имат натуралновеществен характер и не могат да бъдат измерени количествено.
б/ трудовичрез тях се характеризират обектите с количеството на вложения труд, който се изразява чрез продължителността на работното времеминути, часове, дни, човекочасове. Те не могат обаче да измерят труд с различна квалификация. Тези измерители определят ефекта от трудовите разходи трудоемкост, производителност. в/ стойностниимат всеобхватен характер. Чрез тях се измерва средното необходимо количество абстрактен труд, вложен за производството на определен продукт. тази универсалност на стойностните измерители не намалява значението на останалите, те взаимно се допълват.