Лекции по Икономика

2. Нормативна уредба на счетоводството.

Съществуването на всяка дейност е свързано със създаването на определени норми. Нормативната уредба на счетоводството ще помогне за създаване на навременна, точна и надеждна информация за ефективно управление на фирмата. С навлизането ни в европейските структури беше необходимо да се съобразим с постиженията на страните от ЕС и поконкретно с техните нормативни документи. Това е предпоставка за едно ефективно планиране.

Първият нормативен документ е Законът за счетоводството приет от ВНС и влязъл в сила от ЗС 1.04.1991 г. Неговата непрекъсната актуализация увеличава информационните възможности на счетоводството, което доведе и до неговото отменяне и разработване на нов, влязъл в сила от 01.01.2002 г.и актуализиран през 2004 г. /в сила от 01.01.2005 г./. Законът е създаден на база директиви на ЕС, в които се третират въпроси свързани със структурата и съдържанието на финансовите отчети на отделните стопански единици; консолидираните финансови отчети на икономическите групировки, както и въпросите по проверката и заверката на тези отчети от одитори, с което се гарантира тяхната надеждност.

Вторият документ са НСС Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия. Министерският съвет приема тези стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, които се изготвят от министъра на финансите, в съответствие с общите положения приети от съвета по Международни счетоводни стандарти, актовете на Европейския съюз

Третият документ са МСС Международните счетоводни стандарти. На територията на Република България действат Международните счетоводни стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз
ЗС чл.22 ал.а т.5 2 ЗС чл.22 ал.а т.1 Освен тези нормативни документи, които са пряко свързани със създаването на информация се използват и други, които подпомагат органите, занимаващи се с организирането й . Това са Търговски закон, Кодекс за задължително обществено осигуряване, Закон за здравно осигуряване, Закон за данък добавена стойност, Закон за Корпоративно подоходно облагане, Закон за облагане доходите на физически лица, Данъчен процесуален кодекс, Кодекс на труда и др.

Принципи на счетоводството 
Принципът е ръководство за извършване на определена дейност, каквато е създаването на счетоводна информация. В закона за счетоводството те са разграничени на:
А. принципи, които се отнасят за осъществяване на счетоводството и съставяне на финансовите отчети и включват: текущо начисляване приходите и разходите се начисляват в момента на възникването им, а не при получаването или изплащането действащо предприятие онова предприятие, което няма да се ликвидира или да намали обема на дейността си в бъдеще, в противен случай се прилага ликвидационна или друга счетоводна база.
Б. Принципи, върху чиято основа се осъществява счетоводната дейност предпазливост оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и очаквани евентуални загуби с цел получаване на обективни резултати. съпостави мост между приходите и разходите – разходите, извършени за определена сделка се отразяват за периода, през който предприятието черпи икономическа изгода. Предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се представят съгласно тяхното икономическо съдържание, а не според правната им форма. Типичен пример за това е договорът за финансов лизинг, при който лизингополучателя включва в своя баланс получения актив, като начислява и амортизация, независимо, че от юридическа гледна точка той ще стане собственик в края на лизинговия срок след изплащане на всички вноски. запазване по възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период. Счетоводната политика е съвкупност от принципи, правила, бази, процедури, които предприятието е възприело за отчитане на своята дейност.

В годишният счетоводен отчет се представя, справка за счетоводната политика която съдържа:
а/ Оценъчната база, използувана при изготвяне на финансовия отчет.
б/ Всяка специфична счетоводна политика, необходима за правилното разбиране на финансовия отчет.3НСС1 Представяне на финансовите отчети, Форком, 2002г