Лекции по Икономика

3. Счетоводна политика.

Тя е съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, които предприятието възприема за отчитане на дейността си. Значението на счетоводната политика се определя от същността u, което ни дава начина на счетоводното отчитане за отделните отчетни периоди. Възприемането на счетоводната политика като съвкупност от счетоводен инструментариум и конкретни действия я превръща в ръководно начало при осъществяване на текущото управление на дейността. Непрекъсната еволюция на счетоводната политика предполага нейната индивидуалност в различните предприятия, независимо че е възможно да се разработват универсални модели на база определени условности.

Разработената от всяко предприятие счетоводна политика трябва да съответствува на: Принципите, определени от Закона за счетоводство Изискванията, определени в Закона за счетоводството МСС и НСС Вътрешни нормативни актове на предприятието, отразяващи спецификата на дейността му.  Законовите изисквания определят рамката, което налага предприятието да конкретизира своя счетоводен модел. Счетоводната политика може да се актуализира чрез отделните u елементи. В практиката се прилагат различни типове счетоводна политика, основаваща се на специфичността на предприятието, нормативите, развитието на икономиката и др.

Видове счетоводна политика
1. В зависимост от фазата на икономическия цикъл:
а/ Дефанзивна типична за фазите на спад и криза. При разработването и трябва да се има предвид , че става дума за оцеляването на предприятието. В този случай трябва да се анализира обема на продажбите, да се осъществява режим на икономии, като се реагира на всяко изменение на пазарната конюнктура.
 б/ Стабилизационна типична за депресия и в първоначален етап на фазата подем. Основната u цел е стабилизирането на имуществото и финансовото състояние на предприятието и подготовката му за икономическа експанзия и перспектива. В този случай се пренастройва дейността на предприятието в асортиментен аспект, за да се реагира на всяко оживление на пазара. в/ Експанзивна типична за стадия на подем, при който настъпва икономическо оживление, гарантиращо нарастване на брутния национален продукт. Предприятието се стреми да разшири дейността си. Счетоводната политика в този период трябва да осигури ниска себестойност и висока степен на конкурентна способност на предприятието.

2. Според степента на обобщаване на счетоводната политика
а/ в определено предприятие
б/ в икономическите групи Счетоводната политика в отделното предприятие е напълно самостоятелна дейност и се определя от ръководството му. В икономическите групи счетоводната политика е консолидирана, определена от предприятието майка.

3. В зависимост от степента на устойчивост
а/ условно постоянна
б/ променлива

Условно постоянната счетоводна политика е неизменна от основаването до закриването на предприятието. Не се променят отделните елементи, които имат определящо значение за финансовия резултат (напр. признаване на приходи, амортизационна политика). При променливата, която се приема в по-голяма част от българските предприятия се променят отделните u елементи през различните отчетни периоди. Бюджетните предприятия прилагат условно постоянната счетоводна политика. Утвърждаването на счетоводната политика е съществен елемент от организацията на счетоводството. Тя се превръща в счетоводен модел на отчитане и представяне дейността на предприятието.