Лекции по Икономика

11. Текущо счетоводно отчитане.

Стопанските операции, които протичат в дадено предприятие спазват определена последователност (хронологичност), която е характерна и за капиталовия кръгооборот -снабдяване, производство, реализация. Всяка стопанска операция се изразява чрез съответната счетоводна статия.

Текущото отчитане се разделя на:

1. Хронологично регистрира всички извършени операции в зависимост от фактора “време”. За тази цел се използват тъй наречените дневници регистри, чрез които се отразява извършената операция. Те имат контролно значение, тъй като всеки документ отразяващ стопанската операция получава номер. Хронологичното отчитане включва и съставянето на стопанската операция.
Пример: За извършените стопански операции в предприятие “Омега” АД за месец Януари.
2. Систематично осигурява обобщена информация и се извършва с помощта на счетоводните сметки. Те се откриват в началото на всеки месец (нанасят се началните им салда) и през месеца се отразяват извършените обороти (тъй нареченото водене на сметките), приключват се в края на всеки месец (определят се крайните салда). За целта се ползва регистър главна книга в стойностен измерител. В практиката се ползва и главна книга за аналитичните сметки, като освен стойностен се ползва и натуралния измерител. Обобщаването на информацията се извършва и чрез друг счетоводен регистър оборотна ведомост.
Използуват се два вида: шахматна и обикновена. Последната се прилага по-често в практиката.