Лекции по Икономика

12. Счетоводни грешки и тяхното отстраняване.

В процеса на счетоводната работа често пъти се допускат грешки свързани с неправилно създадени счетоводни статии, дублирани статии, погрешно записани суми. Отстраняването им се извършва с така наречените сторнировъчни или червени червени статии. Методологията в този случай се изразява в съставянето на същата статия (която е грешна) с червено, с което се сторнира (анулира). Този начин се използува и в случаите, когато трябва да се запазят чисти оборотите на някои сметки (например сметките, отчитащи разходите по икономически елементи).

Пример: Вложени са в производството материали
100 м. Х 5 лв. = 500 лв. съгласно искане Съставя се статията
Дебит Разходи за материали 500
Кредит Материали 500
анал. с-ка м-л тип “А” 100 м. Х 5 лв.
Установява се, че поръчката за производството от този тип материал
(в случая плат) е анулирана и материалът се връща обратно в склада. В този случай няма стопанска операция и сметка Разходи за матери-
али не се кредитира а се съставя сторнировъчна статия
Дебит Разходи за материали 500
Кредит Материали 500
анал. с-ка м-л тип “А” 100 м. Х 5 лв.

Пример за грешно съставена статия:
Получена е фактура за доставени стоки на стойност 4500лв.
Съставена е статията
Дебит Доставчици 4500
Кредит Стоки 4500
Посочената статия е грешна. Същата се съставя като сторнировъчна
(която унищожава грешната)
Дебит Доставчици 4500
Кредит Стоки 4500
Съставя се вярната статия
Дебит Стоки 4500
Кредит Доставчици 4500