Лекции по Икономика

15. Основи на организацията и технологията на счетоводството.

В основата на всяка дейност има определени нормативи, имащи общ и конкретен характер. Към първите се отнасят Законът за счетоводството, Национални счетоводни стандарти и Международни счетоводни стандарти. Организацията изисква предприятията да се придържат към определени изисквания, отнасящи се до: счетоводни документи и техните реквизити; документооборот (предприятието го съставя в началото на отчетния период); инвентаризацията и отчитане резултатите от нея; методи на амортизация; методи за изразходване на материалите и реализацията на стоките; калкулиране на себестойността (използувани методи) и др.
Годишният финансов отчет може да се състави от физическо лице, което е в трудовоправно или служебно отношение с предприятието като главен счетоводител или на друга икономическа длъжност, както и от специализирано счетоводно предприятие или специализирано одиторско предприятие, което е регистрирано по реда на Търговския закон6.

На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на предприятията, при които се превишават минимум два от следните критерии за предходната година:
1. Сумата на актива на баланса 1 млн.лв.;
2. Сума на нетния размер на приходите от дейността 2 млн.лв.;
3. Средна численост на персонал 500 души.

На независим финансов одит подлежат:
1. Предприятия, които изготвят консолидирани финансови отчети;
2. Предприятия осъществяващи дейността си въз основа на отделни закони (банки, застрахователни, инвестиционни, осигурителни предприятия и др.); 5 чл. 34 (1) ал. 1, пак там ал. 2 6 чл. 38 (2), ал. 1,2,3 7 чл. 39
3. Акционерни дружества и командитни дружества с акции;
4. Предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
 Годишните финансови отчети на бюджетните предприятия не подлежат на независим финансов одит. Технологията обхваща редът и етапите при извършване на определени действия (например етапи при съставяне на ГФО), които обхващат редът и начинът на извършване на инвентаризацията; съпоставянето на получените резултати със счетоводните данни; обобщаване на данните от текущото отчитане и др.