Лекции по Икономика

14. Прилагани счетоводни форми.

Чрез тях се осъществява технологията на счетоводната дейност в предприятието. Всяка форма съдържа определени регистри. Разликата между тях е по вида и броя на използваните регистри. Възможно е да бъдат ползвани и комбинирани форми.
Тези форми са характерни за ръчната обработка на информация и включват:
1. Мемориално-ордерна най-старата. Тя се състои от мемориални ордери за записване на извършените операции и съставяне на счетоводните статии, журнал в който се пренасят информацията от мемориалния ордер в хронологичен порядък със съответен номер и главна книга, в която се отразяват началните салда, оборотите и крайните салда
2. Журнал-ордерна тя е усъвършенствуване на първата. Тя не съдържа Мемориален ордер, като записванията се правят в журнал ордери, които се явяват основни регистри. За всяка синтетична сметка се завежда отделен журнал. Систематичното отчитане се извършва от главната книга
3. “Дневник главна книга”. При нея се обединява хронологичното и систематично счетоводно отчитане. Формата на счетоводство се утвърждава от ръководителя на предприятието.
4 Тези форми не се ползват при машинна обработка на информацията, тъй като при нея се използват счетоводни програми за преработка и обобщаване на счетоводната информация. 4 ЗС чл. 32 ал. 4