Лекции по Икономика

5. Метод на счетоводството.

Това е начин, средство за изследване на нещо. С него се дава отговор на въпроса как се създава счетоводна информация т. е. начина, по който стопанските операции и процеси се превръщат в информация за самите тях. Думата метод има гръцки произход и означава подход за теоретично изследване или за практическо прилагане на нещо. Методът се състои от способи (елементи), чрез приложението на които се получава точна изчерпателна и навременна информация за обектите на счетоводното отчитане във взаимната им връзка.

Способите включват: 
Документиране. Чрез него се получава информация за движението на средствата и изменението им в резултат на извършените стопански операции и процеси.

Инвентаризиране. То дава възможност да се установи действителното състояние на имуществото, тъй като чрез текущото отчитане не могат да се обхванат всички изменения (напр. фири, липси, излишъци)

Оценяване. То ни дава характеристика на обектите с помощта на стойностния измерител

Калкулиране. Свързано е с оценката и оценява отделните разходи с цел формиране на себестойността на продукта или услугата.

Двойно записване по счетоводните сметки. С него става възможно да се отразят измененията в обектите в резултат на извършените стопански операции двустранно едновременно с два противоположни ефекта. Система на счетоводните сметки. Чрез нея се извършва текущо счетоводно отчитане на измененията в средствата и техните източници. Те дават възможност да се конкретизират тези изменения в тяхната взаимна връзка.

Балансово обобщаване. То дава възможност да се обобщи информацията към определен момент. Свързан е със съставянето на счетоводния баланс.

Сводка (обобщаване) на счетоводните данни. Свързано е с периодичното обобщаване на счетоводната информация Методът не е сбор от тези способи. Те са свързани един с друг в логическа последователност (напр, 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8). Те не са изолирани един от друг, а действуват паралелно.