Лекции по Икономика

10. Счетоводно отчитане на материалите.

За създаване на по-подробна информация е необходимо да се организира подходящо аналитично отчитане по складове, по МОЛ, по конкретни видове материали, с данни за количество, единична цена и стойност и по други признаци, чрез въвеждане на съответни аналитични сметки.

I. Счетоводно отчитане на стопански операции свързани с увеличение на материалите
1. Отчитане придобиването на материали чрез покупка (доставка) - закупените материали се оценяват по тяхната доставна стойност; в нея се включват- покупната стойност, вносните мита и такси, невъзстановимите данъци и акцизи, разходите по доставката и други разходи, които допринасят за превеждане на материалите в готов за тяхното използване вид.
Когато доставката на материали е продължителен процес и е свързана с допълнителни разходи, в т.ч. транспортни, товар-разтоварни и други, за отчитането и е целесъобразно да се използва сметка Доставки. Според критерия, структура и предназначение тя е операционна по конкретно калкулационна сметка. Служи за отразяване процеса на доставката и за калкулиране на доставната стойност на материалите. Това се постига като сметката се дебитира с покупната стойност на материалите и разходите по тяхната доставка. След завършване на доставката сметка Доставки се приключва, като се кредитира с определената вече доставна стойност на материалите срещу дебитиране на сметка материали.

2. Отчитане на безвъзмездно получени материали - безвъзмездно придобитите материали се оценяват и заприходяват в състава на материалните запаси по справедливата им стойност; съставя се счетоводна статия: Дт сметка Материали; Кт сметка Други приходи от дейността.

3. Отчитане на придобиването на материали като дялови вноски на съдружници: Дт сметка Материали; Кт сметка Основен капитал; сметка Вземания по записани дялови вноски (в зависимост от това дали времето на записване на дяловите вноски съвпада или не съвпада с времето на внасянето им)/ако първо се запишат дяловите вноски, а по-късно се внесат, това означава, че трябва да се използва сметка Вземания по записани дялови вноски.

4. Отчитане на получени материали в резултат на ликвидация на ДМА: Дт сметка Материали;
Кт сметка Приходи от ликвидация на ДМА.

5. Отчитане на установени при инвентаризация излишъци на материали- тези излишъци се оценяват по справедливата им стойност в момента на извършване на инвентаризацията: Дт сметка Материали; Кт сметка Други приходи от дейността.

II. Счетоводно отчитане на стопански операции свързани с намаление на материалите
1. Отчитане на изразходването на материали за дейността на предприятието - стойността на вложените в дейността материали представлява разход за предприятието, който най-напред задължително се отразява по сметка Разходи за материали; съставя се счетоводна статия.

2. Отчитане на липсите на материали установени при инвентаризация:
- първи случай - липси по вина на МОЛ (когато липсите са по вина на МОЛ, то се начита по пазарната или по отчетната стойност на липсващите материали- по по-високата от двете; при положение, че пазарната стойност е по-висока възниква стойностна разлика, която се записва по Кт на сметка Ценови разлики по липси и начети)
- втори случай- липси без вина на МОЛ (тези липси се отразяват като разход за предприятието, когато те са в резултата на събития с извънреден характер, например стихийни бедствия, се дебитира сметка Извънредни разходи и се кредитира сметка Материали; в другите случаи когато липсите на материали остават за сметка на предприятието се дебитира сметка Други разходи и се кредитира сметка Материали).

3. Отчитане на бракуването на материали: Дт сметка Извънредни разходи (когато бракът е причинен от стихийни бедствия) или Дт сметка Други разходи; Кт сметка Материали.

4. Отчитане на продажбата на материали - използва се сметка Приходи от продажби на материали, тя е операционно-резултатна, защото отразява процеса на продажбата и финансовия резултат по нея.

5. Отчитане на обезценяването на материалите към датата на съставяне на финансовия отчет на предприятието - в края на отчетния период материалите трябва да се представят в годишния финансов отчет по нетната реализируема стойност, ако тя е по-ниска от отчетната им стойност; нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена, намалена с разходите за продажбата;
Ако отчетната стойност на материалите към датата на финансовия отчет е по-висока от нетната реализируема стойност тя се намалява до тази стойност. Това намаление се признава като текущ разход за предприятието и се отразява чрез счетоводна статия: Дт сметка Разходи от последващи оценки на активи; Кт сметка Материали.