Лекции по Икономика

11. Методи за оценяване на материалните запаси при тяхното потребление.

Основните трудности при оценяване на материалните запаси при потребление са обособени от това, че обикновено отделните партиди от едни и същи видове материални запаси се придобиват по различни цени. Това налага да се използват определени методи за оценяване на потреблението им.

Те са:
- метод на конкретно определената стойност
- метод първа входяща, първа изходяща стойност (известен още като метод ФИФО - first in, first out)
- метод средна претеглена стойност
- метод последна входяща, първа изходяща стойност (ЛИФО - last in, first out)

При метода на конкретно определена стойност материалните запаси се изписват по конкретната материално стойност, по която са били придобити.
При метода ФИФО материалните запаси се изписват по реда на придобиването им. Най-рано придобитите съответно наличностите в началото на периода се изписват първи.
При метода средна претеглена стойност за всяка единица материален запас се определя средна претеглена цена.
При метода ЛИФО материалните запаси се оценяват при потреблението им по ред обратен на реда на тяхното придобиване. Последните доставени се изписват първи.
Стойностите на изразходваните материални запаси и на наличностите в края на периода са различни при прилагането на отделните методи.