Лекции по Икономика

16. Логистични разходи

Нарастващата роля на логистиката в съвременни условия е свързана и с нарастване на разходите за логистични дейности.

Логистичните разходи с цел анализ се обособяват в отделни групи. Най-често използваното групиране на тези разходи предполага създаването на 4 групи:
1 – разходи за запаси
2 – разходи по продажбите
3 – транспортни разходи
4 – комуникационни разходи

Разходите за запаси – това е една съществена част от общите логистични разходи. Те имат пряко отношение към нивото на обслужване на клиентите. В тази група на разходите се включват капиталовите разходи, свързани с изграждането на складове, складова инфраструктура, логистични центрове и информационни системи за управление на запасите и от друга страна в тази група се включват всички разходи за запасите.

Разходите по продажбите – могат също да се разделят на 2 части – изграждане на дистрибуторска мрежа на фирмата и експлоатационните разходи, свързани с дистрибуцията.

Разходи за транспорт – включват се разходите за добиване на трансортните средства, за изграждане на транспортната инфраструктура.

Разходи, свързани с комуникациите – за текуща дейност и инвестициите в тази сфера.