Лекции по Икономика

15. Рециклиране

Рециклирането на вторични материални ресурси е процес на възстановяване на потребителските свойства на суровини, материали и ресурси, които вече веднъж са били използвани в процеса на производството и потреблението с цел повторно използване. Рециклирането на вторични материални ресурси преминава през 3 етапа:
1 – техническо събиране на отпадъците и вторичните материални ресурси.
2 – заготовка на събраните вторични материални ресурси и предвижването им от мястото на тяхното получаване до мястото на тяхното оползотворяване.
3 – същинско рециклиране.

По своята същност рециклирането цели да разшири суровинната база на производството, да опази околната среда от вредни замърсявания и да създаде икономически стимули за използването на вторични материални ресурси. Същинското рециклиране се осъществява по един от следните 5 процеса:
1 – регенериране на полезните компоненти – възстановяване на определени конструкции, машини, съоръжения, отделни детайли и възли по техните първоначални свойства, с цел повторно използване.
2 – производство на съпътстващи продукти.
3 – преработка и използване като изходна суровина.
4 – използване във вида, в който е самият продукт – стъклен амбалаж, автомобили втора употреба.
5 – депониране – процес на съхранение на различните видове отпадъци, независимо от техния вид и характер в депа.

Използването на вторични материални ресурси е икономически целесъобразен процес. Вторичните ресурси са по-евтини от първичните. Тяхното използване допълнително намалява разходите, свързани с поддържане на екологичното равновесие на земята. Изключение правят само битовите отпадъци – тяхната преработка никога не е икономически неизгодна, защото те са сложни като състав, тяхното отделяне е много скъпо.
Класификация на различните материални ресурси.

Съществуват различни класификации. От гледна точка на логистиката значение има класификацията на вторичните материални ресурси в зависимост от вида на преобладаващото вещество. В този смисъл те се делят на 3 групи:
1 – вторични материални ресурси с органичен произход
2 – вторични материали(метали-черни и цветни)
3 – неметални вторични ресурси

В зависимост от възможностите за оползотворяване към настоящия момент, вторичните материални ресурси биват активни и потенциални.
Държавата предлага различни регулатори, с които да стимулира рециклирането.

- Първата група регулатори са пазарните регулатори. Те предполагат създаване на трайни връзки между преработвателите и потребителите на вторични материални ресурси, с цел по ефективното тяхно използване. Тези взаимоотношения са на чисто пазарен принцип.
- Втората група са институционалните регулатори – различни видове нормативни документи, закони, постановления, укази и други поднормативни актове, които държавата разработва и приема чрез своите институции и които са задължителни.
- Третата група са икономическите регулатори – стимулиране на банките да кредитират при облекчени условия разработката и внедряването на технологии за рециклиране. Стимулиране чрез държавни поръчки използването на вторични материални ресурси. Финансиране създаването от страна на държавни и частни научни и научно-производствени институции на технологии за рециклиране. Стимулиране чрез различни програми и други финансови инструменти на проекти за използване на безотпадни технологии. Това е един от най-работещите механизми. Санкции за неспазване на екологичните изисквания, свързани с опазването на околната среда.