Лекции по Икономика

14. Информационна логистика

Логистиката предполага паралелно движение на информационните и материални потоци. Осъществяването на движението на материалите е немислимо без паралелното движение на информация под една или друга форма(структурирана по един или по друг начин). Ето защо логистиката приема, че паралелно с движението на материалния поток се движи информационен поток. Този информационен поток се управлява чрез различни логистични операции:
1 – набиране на информацията от мястото на нейното възникване
2 – анализ на информацията и на начина на образуване на информацията
3 – филтриране и оценка на информацията
4 – натрупване и съхранение на информацията
5 – оценка на набраната информация по определени критерии
6 – запазване на необходимата и отстраняване на ненужната информация
7 – транспортиране и пренос на информация(LAN и VAN мрежи – вътрешни и външни).
8 – архивиране и разархивиране
9 – контрол и защита на информацията

Всяка една компания създава своя информационна система. Тази информационна система в повечето компании вече е автоматизирана с използването на компютърни системи. Такава система обикновено включва няколко стандартни модули: за управление на заплатите, на счетоводството, интернет сайт и други.

Информационната система дава възможност освен обработката на информацията, свързана с текущата дейност на компанията, да се регламентира и процеса на достъпа до информацията, обработката на информацията и създаването на информационните масиви.
Информацията е един от ценните капитали на компанията. Създаден е специален стандарт ISO 27000 в допълнение на ISO 9000, който се нарича стандарт за информационна сигурност.

Структурата на всяка една информационна система е стандартна, независимо от това каква е информацията, която се обработва и с какви цели.
Най-отдолу във всяка една ИС стои базата от данни – в нея са данните, които се обработват. Над базата от данни се намира Системата за управление на базите данни(това приложение определя в какъв вид да бъде информацията на изхода). След това е приложението и накрая клиентите.

Съществуват 3 вида информационни системи, в зависимост от периода време, за който се вземат решения и се записва информация в тях:
1 – оперативни системи – те са свързани с обработката на текущата информация. Обикновено при тях се натрупва голям обем информация, която се обработва еднократно. Документите, които се получават също се обработват еднократно.
2 – информационни системи със средносрочен период за набиране и обработка на информация. Този срок обикновено е една година. В рамките на този период се натрупва информация, която се класифицира и обработва по определен начин в съответствие с текущите нужди, а окончателната обработка се извършва в края на периода(става въпрос за счетоводните системи, системи за обработка на заплащането, годишни отчети)
3 – информационни системи с дългосрочен период на набиране и обработка на информацията. Те са свързани с проектирането, обработката на големи масиви информация. Използват се за целите на прогнозирането, планирането.

Информационната система се състои от 3 групи елементи:
1 – хардуер средства за комуникации
2 – софтуер
3 – хора