Лекции по Икономика

1. Същност и задачи на логистиката

Курсът по логистика разглежда теорията и практиката на движения на ресурсите и информацията в стопанските системи, т.е. разглежда движението на материалните и информационните потоци.
Определение: Логистиката е наука за планирането, контрола, организацията(управлението) на материалните и информационни потоци. Това движение се осъществява в процеса на проектирането на икономическите системи, покупката на суровини, производството, доставката на готовия продукт до клиента и рециклирането на отработените ресурси. Основната задача на логистиката като наука е оптимизация на процеса на движението на ресурсите, включващо доставката на ресурса в определена точка на логистичния канал в необходимото количество, необходимото качество, необходимото наименование ресурс, необходимото време.
Историческа справка: За първи път логистиката като практика се развива във времето на римската империя и това развитие е свързано с обезпечаване на войската по време на походи-снабдяване на войската с вода, храна и всичко нужно на римските легиони по цяла Европа и Средиземноморието.
Като теория развитието на логистиката бележи началото си през 18ти век и това начало е свързано с френския учен барон Жомини(генерал от армията на Наполеон и се е занимавал с доставките). Истинското си развитие като наука логистика получава след края на Втората световна война. Този период се характеризира с навлизането на голямо количество специалисти по военна логистика от армията в стопанския живот.

Logistics (logistike-гр.) - изкуството да се пресмята, изкуството да се разсъждава.
Съвременната логистика е наука за управление на движението на стоките.
Основни понятия в логистиката:
1. Логистична операция – обособена съвкупност от действия, насочена към преобразуване на материалния или информационния поток.
2. Елементарен материален поток - съвкупност от ресурси с едно и също наименование, намиращи се в процес на прилагане върху тях на различни логистични операции.
3. Материален поток – съвкупност от елементарните материални потоци в една компания.
4. Логистичен канал – съвкупност от физически и юридически лица(доставчици, производители, потребители, посредници), обвързани помежду си от движението на определен материален поток от момента в който започва да се движи или се формира един материален поток до момента на достигането до клиента и рециклирането има някой, който отговаря за всяка операция(спедитори, митнически брокери, спедитори, застрахователи и др.).
5. Информационен поток – съвкупност от документи в хартиен или електронен вид, масиви от данни в различна форма, които съпровождат движението на материалния поток. Информационният поток отще се нарича „нервна система на предприятието”.
6. Логистичен цикъл – календарен период от време между началото на формиране на материалния поток до момента на достигане на крайното изделие до клиента. Определя периода на изпълнение на поръчката.
7. Производствен цикъл – той е календарен период от време между началото на първата производствена операция по изделието или услугата и последната операция – влизането на изделието в склада за готова продукция. Производственият цикъл е част от логистичния цикъл, която изцяло зависи от нас.
8. Логистични разходи – разходи, свързани с осъществяването на една или друга логистична операция.