Лекции по Икономика

2. Етапи на развитие на логистичната концепция

В теорията на логистиката определяме 4 етапа на развитие на логистичната концепция:
1. Дологистичен период – започва след края на Втората световна война и продължава до средата на 70те години на миналия век. Характеризира в с навлизането на специалисти по военна логистика от армията в стопанския живот и прилагането на различни методи, свързани с рационализацията или оптимизацията на някои логистични процеси. Характерно за етапа е, че тези методи не са обвързани помежду си, поради което се решават някои частични задачи на логистиката и много често ефектът от решаването на един проблем е за сметка на друг. На този етап не се регистрира повишаване на обслужването на клиентите и намаляване на разходите като цяло.
2. Вторият етап започва от средата на 70те до средата на 80те години на миналия век. Основна характеристика на този етап е стремежът за минимизиране на логистичните разходи. Идеята е да се намаляват разходите в процеса на логистиката и по този начин да се търси конкурентно предимство. Залага се на тезата, че конкурентен е онзи производител, който съумее да задоволи потребностите на своите клиенти с най-малки разходи. Постепенно компаниите стигат до извода, че чрез намаляване на разходите не може да се постигне преимущество на пазара. Не е важно да се достави най-евтиния начин, а е важно да се получи онзи продукт, който клиентът желае. Обикновено разходите са свързани с качество.
Третия етап „Етап на максимизиране на приходите и печалбите” от средата на 80те до началото на нашия век – стремеж, в това, което се предлага на клиента да се вложи допълнителна услуга, за която клиентът е склонен да плати и която ще му донесе определен икономически резултат. Идеята е удовлетворяване изискванията на клиента. Всяка услуга, всеки продукт трябва да бъде потърсен и съответно реализиран, независимо какви са разходите, след като те могат да бъдат включени в цената.
Четвърти етап – има за цел максимално удовлетворяване на всички участници в логистичния канал. Изхожда се от разбирането, че осъществяването на комплексната услуга в рамките на една логистична верига(логистичен канал) участват всички елементи(участници) в канала.