Лекции по Икономика

3. Мениджмънт на снабдяването

Снабдяването се състои от много елементи.
Оптимизация – търсим да оптимизираме всички процеси.
Логистиката е дисциплина, занимаваща се с проектиране, управление, анализ и контрол на потоци от материали, хора и енергия.

1. Понятия при снабдяването
Закупуване – координирано определяне на потребностите със съответния отдел.
Разговори с представители на доставчици - добрият снабдител никога не отказва среща).
Определяне на потенциални доставчици.
Провеждане на пазарно проучване.
Преговори с потенциалните доставчици.
Анализ на направените предложения и оферти.
Избор на доставчик.
Подаване на поръчка за закупуване.
Управление на договори и решаване на свързаните с тях проблеми.
Поддържане на отчетна документация за закупуването.

2. Дейности по снабдяването
- Участия в разработването на спецификациите за материални услуги.
- Провеждане на проучвания за материални дейности на стойностния анализ.
- Провеждане на по-обстойни проучвания на пазара за материали.
- Управление на качеството на снабдяването.
- Закупуване на вътрешен транспорт.
- Оперативни дейности по транспортирането, приемането, входящия контрол, складирането и съхраняването на закупените материали.

3. Управление на материалите – съвкупността от всички онези задачи, дейности и рутинни операции, които се отнасят към организацията и управлението на същите до момента на тяхното консумиране или използване в процеса на производството. И тук има няколко подпомагащи дейности.
- развойна дейност.
- управление на персонала.
- управление на финансите(счетоводна дейност)
- управление на закупуването