Лекции по Икономика

4. Особености на съвременната логистика

Ролята на логистиката в съвременността непрекъснато нараства. Както в национален, така и в световен мащаб. Показателно за това е и нарастването на разходите за логистика като относителен дял в общите разходи на компаниите. Този процес е свързан с особеностите на процеса на развитие на световната икономика, технологиите и комуникациите. Основните фактори, които влияят на този процес са:
1 – насищане на пазарите със стоки и услуги и повишаване изискванията на клиентите към качеството на производството и обслужването.
2 – суровинно-енергийната криза в световен мащаб – тук можем да разглеждаме две насоки:
2.1. – изчерпването на първичните природни ресурси в леснодостъпните зони на земята води до необходимостта да се търсят ресурси в труднодостъпни и отдалечени зони, и транспортирането на тези ресурси на големи разстояния. Концентрацията на стратегически ресурси в няколко основни зони на земята, което създава предпоставка за монополизиране на техния добив и доставка, също оказва влияние върху цените на доставка на ресурси.
2.2. Нараства цената на труда в развитите страни – това извежда на преден план необходимостта за намиране на възможности за намиране на производства в региони с по-ниска цена на труда. Доставката на тези стоки, произведени в тези региони на развитите пазари(в развитите страни) също предполага логистични процеси, различни от тези, които са били в миналото.
3 – Глобализация на производството и пазарите – процес, който е свързан с изравняване на вкусове, изисквания, особености в продуктите и услугите, които се предлага. Предполага, че се продава стандартен продукт в определени характеристики в цял свят.
4 – Усложняване и диверсификация на продуктите – новите продукти се създават и предлагат на глобалните пазари, което значително затруднява тяхната поддръжка. Развитието на иновациите, техниката и технологиите предполага вграждането на нови модули, свързани с автоматизацията на процесите, машините и съоръженията. Сложните машини(като конструкция и технологии) се произвеждат в различни точки на света и много често се сглобяват при самия клиент. Доставката и обслужването на тези машини до клиентите усложнява процесите на логистиката.
5 – Съкращаване на жизнения цикъл на изделието – това налага пред производителите задачата за максимално бързо достигане на продукта до крайния клиент. Решаването на тази задача е свързано с логистиката. Организиране на системите за доставка, запаси, продажби.
Развитието на съвременната логистика е свързано и с реализацията на четири изисквания при организацията на логистичния процес.
1 – основните решения в логистиката се вземат на база на системния подход. Системният подход предполага логистиката да се разглежда като система като взаимосвързани елементи. Системата е съвкупност от елементи и връзките между тях, при което сумата от свойствата на отделните елементи, се различава от свойствата на съвкупността като цяло. Всяка една система има свои граници, съответно външна и вътрешна среда, йерархия, структура.
2 – взимането на решения в логистичната система се основава на икономическия компромис. Той дава възможност да се удовлетворят всички участници в логистичния канал(преговори)
3 – минимизиране на разходите, свързани с логистиката по цялата логистична верига.
4 – ориентация на логистиката към повишаване конкурентоспособността на компанията.