Лекции по Икономика

5. Логистична система

Логистичната система е човекомашинна система от отворен тип. По своята същност тя е адаптивна система с обратна връзка, изпълняваща различни логистични операции. Логистичната система има развити връзки с външната среда, и в зависимост от посоката на движение на материалния поток може да се класифицира в 4 групи:
1 – Система с преобладаваща входяща логистика
2 – логистични системи с преобладаваща изходяща логистика
3 – логистични системи с балансирана логистика
4 – логистични системи с обратна логистика – рециклиращи компании

Всяка логистична система се състои от 9 подсистеми:
1 – снабдителна(логистика на снабдяването) Обществени поръчки(Google)
2 – производствена подсистема(производствена логистика)
3 – складова логистика(складова подсистема)
4 – дистрибуционна логистика(подсистема дистрибуция и продажби)
5 – подсистема за управление на запасите(логистика на запасите)
6 – транспортна подсистема(транспортна логистика)
7 – информационна подсистема(информационна логистика)
8 – екология и рециклиране(обратна логистика)
9 – подсистема за организация на логистичното управление

Логистичната система се състои от елементи и връзките между тях(както всяка система), които се наричат съответно физически елементи и физически процеси на логистичната система. Физическите елементи в логистичната система са групирани в 6 групи:
1 – продукти и запаси – това са всички суровини, материали, полуфабрикати и готови изделия, които се движат от точка до точка в логистичния канал или се складират в отделните пунктове, при което се образува запас. Физическите елементи са елементите на материалния поток.
2 – пунктове – това са предприятия и складове(постоянни съоръжения) през които преминава материалният поток
3 – транспортни и товаро-разтоварни средства – те осъществяват процеса на транспортиране и складиране
4 – комуникационни средства – тук се включват телефони, интернет, куриерски и пощенски услуги и др.
5 – управленски офиси, техника и консумативи
6 – хората, заети в логистичните дейности(най-важният елемент)

Връзките между физическите елементи са физическите процеси. Те са 5 групи:
1 – производство на продукти и услуги
2 – манипулации с продуктите и услугите(цел – улесняване движението на материалния поток). Тук се включват всички операции, насочени към промяна на външния вид на продуктите – разфасоване, опаковане, палетизиране, опаковка, маркировка, етикеровка.
3 – транспортиране – това е предвижване на продуктите от мястото на зараждане на материалния поток до крайния пункт(до клиента) или от пункт до пункт в логистичната система. Всяко пространствено преместване на продуктите и запасите се нарича транспортиране.
4 – съхранение – целта е да се запазят физическите свойства на продуктите до момента на тяхното потребление. За разлика от другите физически процеси в логистиката, съхранението на продуктите не добавя стойност в стойността на продукта, а води до загуба в другите продукти.
5 – складиране – установяване на продуктите и запасите в складовете.