Лекции по Икономика

1. Основни понятия, развитие и задачи на икономиката на предприятието

Икономиката на предприятието е наука за стопанската дейност в предприятието.

1.1. Стопанска дейност и рентабилност
Стопанската дейност е планирана човешка дейност, която преследва определени икономически цели като съблюдава принципа на рентабилност и трябва да допринася за задоволяване на човешките потребности.
Принципът на рентабилност (икономически принцип) гласи, че дадена цел трябва да бъде реализирана с използване на възможно най-малко средства (минималистичен принцип) или че с дадените средства трябва да се постигне максимално изпълнение на целите (максималистичен принцип). Този принцип представлява средство за постигане на печалба (Приложение 1). За целите на реализиране на печалба като първи параметър може да се вземе под внимание рентабилността. Рентабилността е съотношението между продукцията (стойностно изражение) и вложените материали (стойностно изражение), а производителността е количественото им съотношение.


При което:
Доход = Стойност на всички получени плащания за един период (оборот х продажна цена)
Разход = Стойност на всички материали, вложени в производството за един период (количество на вложените материали х себестойност)

1.2. Предприятието като предмет на икономиката на предприятието
Предприятието е планирана организирана единица за стопанска дейност, в която се извършват процесите на разработване на производствени мощности, производство и използване на производствените мощности, пласмент според поставените цели.
Видове предприятия (избор):
Според доминиращите поставени цели:
• Предприятия със стопанска цел, ориентирани към реализиране на печалба > максимизиране на печалбата (рентабилността) за увеличаване на собствеността на собственика на капитала (целта е да се реализира печалба, .
• Обществено полезни предприятия
• Предприятия с идеална цел.
Според големината на предприятието: големи, средни и малки предприятия
Критерии за класифициране по големина: оборот, служители, балансова стойност
Факторите за определяне на предприятията се посочени на диаграмата в а положението на предприятието в общата икономика е .
Предприятието представлява изключително комплексен предмет на изследвания, който първо трябва да бъде структуриран. Един от тези опити за структуриране разглежда стопанския процес като комбиниран процес от производствени фактори Говори се също и за теоретично структуриране по фактори, при което е представена комбинацията от изпълнителески труд, капитал, суровини и управленски труд. Въз основа на това могат да се разграничат и различни функционални сфери (структуриране по функции),.