Лекции по Икономика

2. Предприятието и околната среда

2.1. Мястото на околната среда в икономиката на предприятието
Ако се опитаме да обясним или да повлияем процесите, които се извършват в предприятията и по този начин да разберем самото развитие на предприятията, то не бива само да анализираме, като “надникнем” в едно предприятие, а трябва да се обърнем и към средата, която го заобикаля. Концепциите тук са разглеждане на решенията и системното разглеждане на предприятията. Основната идея на разглеждане на предприятията от гледна точка на решенията,
При системния подход предприятията се разглеждат като системи, които се намират в разнообразни връзки с окръжаващата ги среда и затова изискват един диференциран анализ на тази среда . Тъкмо големите предприятия представляват не само “икономически образувания”, а по-скоро “многоцелеви образувания”, които трябва да се разглеждат като обществени институции. Системният подход предлага в особена степен възможности за използване на анализи не само на целокупната икономическа теория, но и на обществения живот като цяло.

2.2. Разглеждане на средата, заобикаляща предприятието
съществените елементи на една окръжаваща предприятието система, която е разделена на девет сегмента. Отделното предприятие трябва само да открие окръжаващата среда, която е релевантна за него, и да развие инструментариум за нейното анализиране.

2.3. Основи на фирмена политика, съобразена с околната среда
За целите на анализа на окръжаващата среда и прогнозата на нейното развитие, които да надхвърлят отделните функции, на преден план излизат:
• Развитие на интегрирани информационни системи, които са чувствителни към окръжаващата среда.
• Повишаване на квалификацията на служителите, за да може по-добре да се възприема, оценява и целенасочено да се прилага на практика информацията, важна за предприятието, както и по-лесно да могат да се разпознават последствията, надхвърлящи отделните функции.
• Създаване на гъвкави организационни структури.
• Изграждане на обществена отговорност.